• Changing climactic conditions such as drought and heat stress are a major threat to rice crops, incomes and food security in South East Asia.

    More info
  • ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

    More info
  • จากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

    อ่านต่อ

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ


Riceberry Original
ผลิตภัณฑ์ แนะนำของเรา 

น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

 

 

 

 

เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฟัง และลงทะเบียนออนไลน์
 

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กรมวิชาการเกษตร และ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เดินหน้าอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยจากฐานชีวภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพ งานสัมมนาครั้งนี้จะเน้นถึงอุตสาหกรรมมะพร้าวของไทยทั้งมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวแกง จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของธุรกิจมะพร้าวชั้นนำของประเทศเป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี  

[ ลงทะเบียน คลิก]ปิดลงทะเบียน เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว ขอบคุณที่่สนใจเข้าร่วม
จำกัดจำนวน 200 ท่านเท่านั้น
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณภัคชนา อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 085-186-9943  

 

กำหนดการประชุม
08:30-09:00 น. ลงทะเบียน
09:00-09:15 น. พิธีเปิดการประชุม
  กล่าวเปิดการประชุมโดย  
  ·     รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี
  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ·     นายอุทัย นพคุณวงศ์
  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
  ·     นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล
  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
   
09:15-09:30 น. บรรยาย หัวข้อ ความหลายหลายทางชีวภาพ รากฐานและความมั่งคงของอุตสากรรมเกษตรไทย 
  โดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล
 

 ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

09:30-10:00 น. บรรยาย หัวข้อ โอกาสและอนาคตของอุตสาหกรรมน้ำมะพร้าวไทยในตลาดโลก
  โดย นางสาวณภัทร สุชุติมานนท์
  ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตและการตลาดเอเชีย บริษัทซิโก้ (ประเทศไทย ) จำกัด 
10:00-10:20 น. บรรยาย หัวข้อ การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแกงอย่างยั่งยืน
  โดย นายสุเทพ สหายา 
  รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านอารักขาพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
10:20-10:35 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:35-12:15 น. เสวนา หัวข้อ ศักยภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อมุ่งสู่ตลาดโลก 
  ร่วมเสวนาโดย
  ·     ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช (การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้ำหอม)
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ·     รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกษ์ (เทคโนโลยีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ)
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ·     ผศ.ดร. ธิติมา วงษ์ชีรี  (ยุทธศาสตร์มะพร้าวน้ำหอม ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ·     นายบุญประเสริฐ ทรัพย์มา (สถานการณ์ความต้องการพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมของเกษตรกร)
  ผู้แทนเกษตรกรและผู้ผลิตพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมเพื่อการค้า บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
  ·     นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน   (การแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมเพื่อส่งออก)
  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น ซี โคโคนัท จำกัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
  ดำเนินรายการโดย 
  ·     นายเปรม ณ สงขลา
  บรรณาธิการ วารสารเคหการเกษตร 
12:15-13:15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:15-13:45 น. บรรยาย หัวข้อ อุตสาหกรรมกะทิและแนวโน้มในตลาดโลก
  โดย นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
13:45-14:00 น. บรรยาย หัวข้อ กะทิ ประโยชน์กว่าที่คิด
  โดย     ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา
   ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว
14.00-14.15 น. บรรยาย หัวข้อ กลยุทธ์ผลักดันสินค้ามะพร้าวจากคุณค่าทางโภชนาการ
  โดย นางปิยนุช นาคะ
  รองประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย
14.15-14:30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14:30-16:30 น. เสวนา หัวข้อ เดินหน้าศักยภาพมะพร้าวแกงเพื่อรักษาแชมป์ในตลาดโลก 
  ร่วมเสวนาโดย
  ·     นายเกริกชัย ธนรักษ์ (เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมะพร้าวแกงและการผลิตต้นพันธุ์ดี)
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
  ·     ดร.ศิวเรศ อารีกิจ (เทคโนโลยีดีเอ็นเอและความหลากหลายของมะพร้าวแกง)
  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ·     ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและความต้องการของตลาดโลก)
  ประธานบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด 
  ·     นายธีธัฐน์ วิริยะสุมน (ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปน้ำมันมะพร้าวออกสู่ตลาดโลก)
  กรรมการผู้จัดการบริษัท พาโนแกรม เอส เธ ติค กรุ๊ป จำกัด 
  ·     นายพีรโชติ จรัญวงศ์ (มุมมองการขยายตัวของสินค้าตลาดออแกนิค และการส่งเสริมเกษตรกร)
  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด และนายกสมาคมผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
  ดำเนินรายการโดย 
  ·     นางวิไลวรรณ ทวิชศรี
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร
   
16:30-17:00 น. ปิดการประชุม
17:00-17:20 น ประชุมสามัญประจำปีของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและ...อ่านต่อ

 

 

แผนที่ตั้งศูนย์


 View google map click

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes