• Climate ready rice

  Changing climactic conditions such as drought and heat stress are a major threat to rice crops, incomes and food security in South East Asia.

  More info
 • Plant Phenomics Center

  ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  More info
 • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

  จากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

  อ่านต่อ
prev next


ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ

ศูนย์ฯ ยังเป็นหน่วยปฏิบัติการฯ ศึกษาการวางตำแหน่งยีนของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน 16 ลักษณะ โดยการใช้วิธีการวางตำแหน่งยีนที่ซ้อนเลื่อมกันอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ.. 

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ แนะนำของเรา 


น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

 

 

สินค้าทั้งหมด

 

 

การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on  Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice

เมือวันที่ 23-26 กันยายน 2557 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยการสนับสนุนจากบริติช เคานซิล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ในการนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ University of Nottingham เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริติช เคานซิล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) มีนักวิจัยจากสหาราชอาจักร และประเทศไทยร่วมทั้งสิ้น 40 ท่านในการเข้าร่วมครั้งนี้

   

โครงการ British Council Research Links โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นครั้งแรกในปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสเดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นการร่วมมือกันในการทำวิจัยยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย ต่างวัฒนธรรม

  

  

 

แผนที่ตั้งศูนย์ฯ

Print

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

(ในวัน/เวลาราชการ)

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes