• Climate ready rice

  Changing climactic conditions such as drought and heat stress are a major threat to rice crops, incomes and food security in South East Asia.

  More info
 • Plant Phenomics Center

  ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  More info
 • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

  จากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

  อ่านต่อ
prev next


ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ

ศูนย์ฯ ยังเป็นหน่วยปฏิบัติการฯ ศึกษาการวางตำแหน่งยีนของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน 16 ลักษณะ โดยการใช้วิธีการวางตำแหน่งยีนที่ซ้อนเลื่อมกันอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ.. 

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ แนะนำของเรา 


น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

 

 

สินค้าทั้งหมด

 

 

โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธัญญเจริญผล (กิจการเพื่อสังคม)

 

 

แนวคิดและความเป็นมาของการดำเนินโครงการ
เนื่องด้วยกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีแนวคิดร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 

ในการนี้ จึงเกิดเป็นโครงการความร่วมมือจากหลายฝ่ายซึ่งมีศักยภาพในแต่ละด้าน เพื่อให้โครงการเกิดความชัดเจนในเรื่องกระบวนการดำเนินโครงการและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายซึ่งจะสามารถทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ โดยกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเหมาะสมกับการส่งเสริมการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมพรรษารวม ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๙

เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคมีความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าอินทรีย์มากขึ้น เพื่อความยั่งยืนทางอาหารภายในประเทศ และเพื่อการส่งออกสินค้าอินทรีย์ไปสู่ตลาดต่างประเทศ ภายใต้แนวความคิด “ครัวไทย Organic Riceberry สู่ครัวโลก”

เป้าหมายของโครงการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ใน ๑๒ วัลเลย์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๒๐,๐๐๐ ไร่ จากเดิมจำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ รวมจำนวนพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙

ส่งเสริมการตลาดและสร้างแบรนด์เพื่อให้ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

แผนที่ตั้งศูนย์ฯ

Print

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

(ในวัน/เวลาราชการ)

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes