• Climate ready rice

  Changing climactic conditions such as drought and heat stress are a major threat to rice crops, incomes and food security in South East Asia.

  More info
 • Plant Phenomics Center

  ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  More info
 • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

  จากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

  อ่านต่อ
prev next


ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ

ศูนย์ฯ ยังเป็นหน่วยปฏิบัติการฯ ศึกษาการวางตำแหน่งยีนของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน 16 ลักษณะ โดยการใช้วิธีการวางตำแหน่งยีนที่ซ้อนเลื่อมกันอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ.. 

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ แนะนำของเรา 


น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

 

 

สินค้าทั้งหมด

 

 

การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” 

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” (RICE is LIFE : Rice Cultures in ASEAN Countries) เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินงานมาครบ 15 ปี ในปี 2558

 

 

 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ข้าว” ซึ่งเป็นอาหารหลักและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงได้จัดการประกวดภาพถ่าย “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” เพราะข้าวเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน การประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้จะทำให้คนไทยและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรมข้าวของกลุ่มประเทศอาเซียนนี้ได้เป็นอย่างดี โดยครอบคลุมถึงความสำคัญของวัฒนธรรมข้าวในแง่มุมต่างๆ เช่น

1. ข้าวในงานประเพณี
2. ความเชื่อเกี่ยวกับข้าว
3. ข้าวกับชาวนา
4. อาหารจากข้าว
5. ศิลปะ กับข้าว ฯลฯ

 

กำหนดการ การประกวด

ปิดรับภาพ : 10 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7)
ตัดสินภาพ : 6 กุมภาพันธ์ 2558 และจะประกาศผลทาง www.rpst.or.th

 

 รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 3,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 2,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 1,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล
4. รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 500 US Dollars จำนวน 8 รางวัล

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม | More info  
www.rpst.or.th or www.thairice.org

 

Tags:

 

แผนที่ตั้งศูนย์ฯ

Print

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

(ในวัน/เวลาราชการ)

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes