Rice Gene Discovery Unit, Rice Science Center 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว 

 

   

  ผลสำเร็จจากการเข้าร่วมถอดรหัสจีโนมข้าวของนักวิจัยไทยร่วมกับอีก 10 ประเทศใน The International Rice Geneome Sequencing Project (IRSGP) ได้ให้กำเนิด "หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ(BIOTEC) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 เพื่อเป็นผู้นำด้านจีโนมเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการค้นหายีนและปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

     เพื่อขยายขอบเขตงานวิจัยจนเกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่สูงขึ้นและช่วยแก้ปัญหาข้าวในระดับประเทศได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้มีการจัดตั้ง "ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพันธุ์ข้าวจากเทคโนโลยี"ต้นน้ำ-สู่-ปลายน้ำ"ทำให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดีจากผลงานวิจัยทำให้มีการปลูกกันอย่างกว้างขวางจนในที่สุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยพันธุ์ "ต้นน้ำ" ไปสู่การแปรรูป "กลางน้ำ" และสู่รากหญ้า "ปลายน้ำ" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งระบบ นี่คือพื้นฐานความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับงานวิจัยข้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes