.

 

   

 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว 

Rice Science Center, Rice Gene Discovery Unit

 

 

จุดกำเนินงานวิจัยด้านข้าวเกิดจากความริเริ่มของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)  เพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ DNA fingerprint ด้านพืชและสัตว์ในปี พ.ศ. 2538 จนเกิดเป็นห้องปฏิบัติการ DNA Technology จนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กลุ่มนักวิจัยไทยของหน่วยปฏิบัติการนี้ได้เข้าร่วมถอดรหัสจีโนมข้าวกับนักวิจัยอีก 10 ประเทศ เพื่อการถอดรหัสจีโนมข้าวอย่างสมบูรณ์แบบจนเกิดเป็นรหัสจีโนมอ้างอิง (Reference Genome) ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมมือกันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 เพื่อเป็นผู้นำด้านจีโนมเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้ค้นหายีนและปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว

 

เพื่อให้ผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว” เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 โดยมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงพันธุ์ข้าวจากเทคโนโลยี “ต้นน้ำ-สู่-ปลายน้ำ” ทำให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดีจากผลงานวิจัยทำให้มีการปลูกกันอย่างกว้างขวาง และเชื่อมโยงงานวิจัยพันธุ์ “ต้นน้ำ” ไปสู่การแปรรูป “กลางน้ำ” และสู่รากหญ้า “ปลายน้ำ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างแท้จริง


  

Rice genomics era received the public attention in 1999 by the country's taking the lead in sequencing the rice chromosome 9 along with 10 other international groups. The International Rice Genome Sequencing Project (IRGSP) finally succeeded and released the whole rice genome sequence to the public. Rice Gene Discovery Unit (RGDU) was established in 2001 through the close collaboration between the National Center for Genetics Engineering and Biotechnology (Biotec) and Kasetsart University and is located at Kasetsart University, Khamphaeng Saen Campus, Nakhon Prathom. The Unit's prime objective is to establish itself in the forefront of the Genomic technologies. The RGDU aims to develop important genomic tools for discovery genes underlying economic traits in rice.

 

By following-up and translating genomics in a practical term, rice breeding can become more predictable and highly efficient. On building up the research capacity in Thailand. RGDU will make its in-house genomic tools for public-free access and coordinate researchers from different to work in networking.

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu