เกี่ยวกับเรา

 

   

Rice Gene Discovery Unit, Rice Science Center 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว 

 

   

Rice genomics era received the public attention in 1999 by the country's taking the lead in sequencing the rice chromosome 9 along with 10 other international groups. The International Rice Genome Sequencing Project (IRGSP) finally succeeded and released the whole rice genome sequence to the public. Rice Gene Discovery Unit (RGDU) was established in 2001 through the close collaboration between the National Center for Genetics Engineering and Biotechnology (Biotec) and Kasetsart University and is located at Kasetsart University, Khamphaengsaen Campus, Nakhon Prathom. The Unit's prime objective is to establish itself in the forefront of the Genomic technologies. The RGDU aims to develop important genomic tools for discovery genes underlying economic traits in rice.

 

By following-up and translating genomics in a practical term, rice breeding can become more predictable and highly efficient. On building up the research capacity in Thailand. RGDU will make its in-house genomic tools for public-free access and coordinate researchers from different to work in networking.

 

  ผลสำเร็จจากการเข้าร่วมถอดรหัสจีโนมข้าวของนักวิจัยไทยร่วมกับอีก 10 ประเทศใน The International Rice Geneome Sequencing Project (IRSGP) ได้ให้กำเนิด "หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ(BIOTEC) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 เพื่อเป็นผู้นำด้านจีโนมเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการค้นหายีนและปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

     เพื่อขยายขอบเขตงานวิจัยจนเกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่สูงขึ้นและช่วยแก้ปัญหาข้าวในระดับประเทศได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้มีการจัดตั้ง "ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพันธุ์ข้าวจากเทคโนโลยี"ต้นน้ำ-สู่-ปลายน้ำ"ทำให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดีจากผลงานวิจัยทำให้มีการปลูกกันอย่างกว้างขวางจนในที่สุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยพันธุ์ "ต้นน้ำ" ไปสู่การแปรรูป "กลางน้ำ" และสู่รากหญ้า "ปลายน้ำ" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งระบบ นี่คือพื้นฐานความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับงานวิจัยข้าว 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes