โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 

 

 กลุ่มศึกษาหน้าที่ของยีนทั้งจีโนม | Functional Genomics

Group Leader

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 034 355 193

ดร.วินธัย กมลสุขยืนยง
นักวิจัย

อีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 034 355 193

ดร.ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์
นักวิจัย

อีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 034 355 193

 • ผู้ช่วยนักวิจัย >>

  นายอนุชา  พลับพลา
  นิสิตปริญญาเอกและผู้ช่วยนักวิจัย

  อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  โทร 034 355 193 

  นายสุไลมาน เจ๊ะอาบู
  นิสิตปริญญาเอกและผู้ช่วยนักวิจัย อีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  โทร 034 355 193

  นางสาวชุติมา :- 
  นิสิตปริญญาโทและผู้ช่วยนักวิจัย

  อีเมลล์ :-
  โทร 034 355 193

   

  กลุ่มงานวิจัยระดับท้องถิ่น และชุมชน  | Rice Production

  นายสุมน ห้อยมาลา
  เจ้าหน้าที่วิจัย 

  อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทร 034 355 193

  นายเอกพล ภูวนารถนฤบาล
  นิสิตปริญญาเอกและผู้ช่วยนักวิจัย

  อีเมลล์ :-
  โทร 034 355 193

  นายวัชรินทร์ ศรีมงคลชัย
  ผู้ช่วยนักวิจัย

  อีเมลล์ :-
  โทร 034 355 193

  นายจรูญศักดิ์ สุขีวงศ์
  เจ้าหน้าที่วิจัย อีเมลล์ :-
  โทร 034 355 193

  นายสมบัติ เซี่ยงฉิน
  ผู้ช่วยนักวิจัย

  อีเมลล์ :-
  โทร 034 355 193

   

  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป | Management

  นางสาวเมตตา โกพัฒตา
  ธุรการ

  อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทร 034 355 193

  นายกฤติเดช ถาวรตั้งเจริญกิจ
  เจ้าหน้าที่วิจัย

  อีเมลล์ :-
  โทร 034 355 193

  นางประภาพร คงประเสริฐ
  ธุรการ

  อีเมลล์ :-
  โทร 034 355 193

   

  กลุ่มฐานความรู้ และการจัดการข้อมูล | Knowledge and Extension

  นายบุรินทร์ ธัญน้อม
  เจ้าหน้าที่วิจัย

  อีเมลล์ :-
  โทร 034 355 193

  นายสุริยะ ผึ้งบำรุง
  เจ้าหน้าที่วิจัย

  อีเมลล์ :-
  โทร 034 355 193

 

 

 

 กลุ่มวางตำแหน่งและการปรับปรุงพันธุ์ด้วยอณูชีววิทยา | QTL Mapping & Molecular breeding

Group Leader  

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา
นักวิจัยอาวุโส

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 034 355 193

Dr. Jonaliza L. Siangliw
Researcher

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทร 034 355 193

ดร.มีชัย เซี่ยงหลิว                
นักวิจัย

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทร 034 355 193

ดร.วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี
นักวิจัย

อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 034 355 193

 

 น.ส.ชนากานต์  วงษาพรหม
ผู้ช่วยนักวิจัย

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 034 355 193

 

 

 

 

 กลุ่มเทคโนโลยีฐานและการวิเคราะห์จีโนม | Platform Technology & Genome Analysis

Group Leader

ดร.วินิตชาญ รื่นใจชน
นักวิจัย

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 034 355 193

ดร.ศิวเรศ อารีกิจ
อาจารย์

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 034 355 193

 

 

 

 

 อณูชีววิทยาและชีววิทยาระดับเซลล์ | Molecular and cellular biology

Group Leader

ดร. ยี่โถ ทัพภะทัต
นักวิจัย

อีเมลล์ :-
โทร 034 355 193

 • ผู้ช่วยนักวิจัย >>

  นางกุ้ง ชวกิจศิริ 
  ผู้ช่วยนักวิจัย

  อีเมลล์ :-
  โทร 034 355 193

  นางณัฐพร สระแสงตา
  ผู้ช่วยนักวิจัย

  อีเมลล์ :-
  โทร 034 355 193

     
     
     

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes