• ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Changing climactic conditions such as drought and heat stress are a major threat to rice crops, incomes and food security in South East Asia.

  More info
 • ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  More info
 • จากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

  อ่านต่อ
 • ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี DNATEC

  อ่านต่อ

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ


ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

 

 

 FAQ - คำถาม คำตอบที่พบบ่อย

ถาม : ต้องการพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่  ???
ตอบ : ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวไม่มีนโยบายจำหน่ายพันธุ์ข้าว เนื่องจากเราสนับสนุนการปลูกแบบไรซ์เบอร์รี่โมเดลเท่านั้น(คลิกอ่าน) กล่าวคือเป็นการสนับสนุนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานจากเกษตรกรทำให้ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีคุณภาพสูงสุดและส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้บริโภคที่เรา  เรียกว่า "ธัญโอสถ"  โดยจะต้องเข้าร่วมโครงการ Riceberry Valley

 
ถาม :  หากต้องการเข้าร่วมโครงการ Riceberry Valley
ตอบ :  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.riceberryvalley.org
ถาม :  ต้องรวมกลุ่มเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกขั้นต่ำ 100 ไร่ แนะนำที่ 200 ไร่ขึ้นไป เพื่อการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตอบ : พื้นที่ปลูกต้องอยู่ในภูมิประเทศที่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เป็นเกษตรอินทรีย์ได้จริง
 
ถาม :  รับซื้อข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่หรือไม่ ?
ตอบ :
 ข้าวที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ที่มีใบรับรองหรืออยู่ในระบบการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วเท่านั้นถึงจะได้รับการพิจารณา โดยต้องผ่านการตรวจดีเอ็นเอเพื่อยืนยันว่าเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่บริสุทธิ์จริง
 
ถาม :  ราคาซื้อขายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ?
ตอบ : 
 ราคามีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดและคุณภาพของข้าว
      
 
ถาม :  ข้อดีในการเข้าร่วมโครงการฯ (ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.riceberryvalley.com)
ตอบ :  
1 ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์แท้จากโครงการฯ
  2 ได้รับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ กระบวนการผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ในแต่ละพื้นที่
  3 เกิดการทำงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรสามารถพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นได้ เช่น พัฒนาลานตากข้าว เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งได้งบประมาณ จากระบบการบริหารแบบกลุ่ม จนสามารถปลูกได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
   4 เกิดระบบการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตลาดขนาดใหญ่จากโครงการฯ สามารถยกระดับราคาข้าวให้สูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ ในตลาด ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 
ถาม :  ความเสี่ยงจากการเข้าร่วมโครงการฯ
ตอบ :
 1 สภาพแวดล้อม ฤดูปลูกและสถานที่ปลูกไม่เหมาะสมทำให้คุณภาพข้าว สีเมล็ดข้าวไม่ดี ทำให้ไม่ได้ราคาตามตลาด
    2 โรคหลาว, โรคขอบใบแห้ง, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, หนอนกอ จะสร้างความเสียได้หากไม่มีความรู้ในการป้องกัน
 
 
ถาม :  แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่จากโครงการผลิตข้าวโภชนาการสูง แบบอินทรีย์ครบวงจร ?
ตอบ :
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว      เว็บไซต์ http://dna.kps.ku.ac.th
   2 ร้านผลิตภัณฑ์ KU Product       โทร. 087-766-4971
   3 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (กพส.)    โทร. 091-547-8879
   4 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (บางเขน)  โทร. 02-579-3206
   5 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (มก.บางเขน) โทร 02-579-0572
   6 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาติไทย วางจำหน่าย เดอะมอลล์ทุกสาขา  โทร 081-427-1347
   7 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาติไทย ประจำ ธ.ก.ส. สาขา อ.เมือง ทุกจังหวัด
 
 
ถาม :  ปลูกได้ทุกพื้นที่หรือไม่  ?
ตอบ :  สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ แต่จะได้คุณภาพและคุณค่าทางอาหารดีที่สุดนั้น ในพื้นที่ๆปลูก โดยเฉพาะระยะข้าวกำลังติดเมล็ด ช่วงกลางวันอุณหภูมิควรอยู่ที่ 32 องศา กลางคืน 22 องศาหรือต่ำกว่า จะได้สีเมล็ดที่มีสีเข้ม
 
ถาม :  ทำไมต้องปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ?
ตอบ : 1 เกษตรอินทรีย์เป็นการผลิตข้าวที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงขึ้นอย่างชัดเจน
   2 ต้นทุนต่ำ 
   3 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   4 ทำให้พืชมีความแข็งแรง ตามธรรมชาติ ต้านทานโรคได้ดี
   5 เกษตรกรมีสุขภาพดี ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากการใช้สารเคมี
   6 สามารถพัฒนาความรู้ต่างๆด้วยตนเองนำสิ่งเหลือใช้ มาประยุกต์ได้
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและ...อ่านต่อ

 

บทความองค์ความรู้

 แผนที่ตั้งศูนย์  [Google Map]


  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes