เส้นทางของการพัฒนาข้าวไทย

 

          สารพันธุกรรมเปรียบเสมือนรหัสชีวิตที่ตั้งแต่การงอกจนถึงให้ผลผลิต ในข้าวสารพันธุกรรมมีอยู่ 400 ล้านคู่เบสโดยแบ่งออกเป็น 12 ส่วนเรียกว่า โครโมโซม (chromosome) และเรียกรวมทั้งหมดว่า จีโนม ความสำเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรมข้าวทำให้ทราบถึง จำนวน ตำแหน่ง และทิศทาง การแสดงออกของยีน ซึ่ง มีมากกว่า 50000 ชนิด

มนต์เสน่ห์ กลิ่นหอมข้าว การถอดรหัสยีนความหอม

        กลิ่นหอมของข้าวถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ชวนรับประทานที่สุด ด้วยเพราะความนุ่มและความหอมหวานทำให้ความนิยมในข้าวหอมมะลิ มีมากขึ้นเรื่อยๆ กลิ่นหอมหวานของข้าวชนิดนี้เกิดจากการผสมผสานของสารระเหยมากกว่า 200 ชนิด แต่มีสารที่เป็นองค์ประกอบหลักคือสาร 2 เอพี (2-acetyl-1-pyrroline) ที่ผลิตเฉพาะในข้าวหอม ใบเตย ดอกชมนาถเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิด ในเชิงวิทยาศาสตร์ ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงบทบาทของสารหอม 2 เอพีในพืชและจุลินทรีย์ แต่เชิงโภชนาการแล้ว กลิ่นหอมของข้าวช่วยทำให้อยากรับประทานอาหารมากขึ้น 

Rice Gene Thresher

     การพัฒนาระบบ RiceGene Thresher ก็เพื่อเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับช่วยในการค้นหายีนที่น่าสนใจ โดยระบบถูกสร้างให้มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆของข้าวอาทิเช่น ข้อมูลจีโนมและโปรตีโอม เพื่อใช้ในการช่วยตัดสินใจและเลือกยีนที่น่าสนใจ

การปรับปรุงความหนาแน่นของธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว

ธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว   

ความหนาแน่นของธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว เมื่อเทียบกับธัญพืชอื่นๆ ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ถ้าการบริโภคข้าวเฉลี่ยของคนไทยอยู่ระหว่าง 200-250 กรัมต่อวัน และความต้องการธาตุเหล็กของร่างกายเฉลี่ยเท่ากับ 15 มก.ต่อวัน (RDA) ดังนั้นถ้าต้องการให้ข้าวสามารถให้ธาตุเหล็กระดับ 1 ใน 3 ของ RDA เมล็ดข้าวจะต้องมีความหนาแน่นของธาตุเหล็กถึง 5 มก.ต่อ 100 กรัม พันธุ์ข้าวที่นิยมบริโภคโดยทั่วไปมีธาตุเหล็กต่ำกว่า 1.3-1.5 มก./100 ก. ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ได้ดำเนินการค้นหาข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงจากข้าวพื้นเมือง เพื่อใช้เป็นพันธุ์สำหรับให้ลักษณะธาตุเหล็กสูง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักพบในข้าวที่มีเมล็ดสีดำ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ข้าวจากฐานพันธุกรรมธรรมชาติยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณสารยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กพวก polyphenol และ phytic acid ซึ่งมีอยู่มากในส่วนของรำ ในขณะที่ข้าวสีขาวมีสารยับยั้งการดูดซึมในปริมาณที่ต่ำกว่า จึงได้มีความพยายามที่จะผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวสีขาวกับข้าวสีม่วง-ดำ เพื่อถ่ายทอดลักษณะธาตุเหล็กสูงให้กับข้าวสีขาว    

จีโนมข้าว

 ยีนถือเป็นแผนผังของชีวิต ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าต่อเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับ IRGSP เพื่อทำการถอดรหัสจีโนมข้าวและนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลจีโนมข้าวในปี ๒๕๔๕ ทำให้จีโนมข้าวเป็นจีโนมพืชที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยถูกทำการถอดรหัสในปัจจุบันจีโนมข้าวเปรียบเสมือนใจกลางหลักของจีโนมของธัญพืชข้าวมีจีโนมที่เล็กที่สุด และมียีนหลายตัวที่พบอยู่ในธัญพืชชนิดอื่นๆมีความจำเป็นอย่างน้อย ๓ ข้อที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องทำการถอดรหัสจีโนมข้าว เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจีโนมข้าวที่ครบถ้วนและมีคุณภาพ

หมวดหมู่รอง

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes