English Thai

ขอเชิญผู้ที่ปลูกและสนใจปลูกข้าวไร์เบอร์รี่ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้ในงานวิจัย

 

ฟอร์มสำรวจความต้องการและการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

เพื่อศึกษาผลสำเร็จของการลงทุนด้านงานวิจัยของการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ซึ่งข้าวไรซ์เบอรี่ ได้รับเลือกในการศึกษานี้
โดยข้อมูลความต้องการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
จะถูกนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์ถึงการยอมรับเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
และเป็นข้อมูลงประกอบการวางแผนเพื่อส่งเสริมการใช้พันธุ์ข้าวในอนาคตสามารถกรอกออนไลน์ที่ฟอร์มด้านล่างนี้ 


จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ คลิก

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2019 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes