ดร. วินธัย กมลสุขยืนยง
Dr. Wintai Kamolsukyunyong

นักวิจัย / Researcher

โครงการเทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สวทช.), โครงการพัฒนาธนาคารรหัสพันธุกรรมข้าวไทย (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, องค์การมหาชน)

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงสแน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

Education

วท. บ. (เกษตรศาสตร์)

วท. ม. (พันธุวิศวกรรม)

วท. ด. (พันธุวิศวกรรม)

 

 

 

 

 

 

  • Kamolsukyunyong, W., W. Sukhaket, V. Ruanjaichon, T. Toojibda and A. Vanavichit. 2013. Single-feature polymorphism mapping of isogenic rice lines identifies the influence of terpene synthase on brown planthopper feeding preferences. Rice 6: 18.
  • Pitija K., W. Kamolsukyumyong , A. Vanavichit , P. Sookwong and S. Mahatheeranont. 2014. Monoterpenoid allelochemicals in resistance rice varieties against brown planthoppers, Nilaparvata Lugens (Stål). J. Adv. Agri. Tech. 1(2): 82 - 88 

 

 

 

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes