นางสาวธันยพร อุปธิ
Ms. Thunyaporn Upathi

นักศึกษาปริญญาโทและนักวิจัยผู้ช่วย
Student/Research Assistant

โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะที่ 2/ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา Students. Masters and Research assistant/ Research and development of rice varieties using biotechnology under project collaboration between Rice Department and NSTDA: Phase II/Dr. Theerayut Toojinda

 

 

E-mail 

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone

 • +66(0)34355-193 

 

Address 

 • Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
  No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

 

My nickname is Baipoo I graduated from the University of Phayao. University of Phayao in northern Thailand. Free time I like to plant flowers and trees in the garden. I am interested in plant breeding because my adviser always told story about plant breeding over and over again.

 

Education

 • วท.บ. (การผลิตพืชอุตสาหกรรม)
  B.S. (Industrial Crop Production), University of Phayao, Phayao, Thailand, 2012

 • วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์พืช)(กำลังศึกษา)
  M.S.(Plant Breeding), Kasetsart University, Thailand (Currently studying)

 

Non-scientific Interests

 • traveling, cooking, photograph, handicraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes