ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ "Rice & I ข้าวเมล็ดเดิม....เติมนวตกรรม" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ศูนย์ิวิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

นางดวงพร  รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า  กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ มีภารกิจในการดำเนินงานส่งเสริมการค้าข้าวไทย  และดำเนินงานยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการนี้ เริ่มจากการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น smart farmer ที่สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวได้ในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาการผลิตที่เน้นการควบคุมปริมาณโดยปลูกข้าวที่ดี มีมูลค่าสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แบบที่เรียกว่า Demand Diven รวมทั้งมีการนำนวัตกรรม หรือ Innovation มาใช้ในการแปรรูปผลผลิตข้าวเป็นสินค้าที่มีการมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยการนำข้าวแต่ละสายพันธุ์มาวิจัย  พร้อมทั้งแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทย  และยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรไทย อ่านเพิ่มเติมคลิก

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes