ประกาศรายชื่อ

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์

ตามที่ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

มีผู้สอบผ่านดังนี้

1. นายธรรมธวัช แสงงาม

2. นางสาวดามิสา สัจจาศีล

3. นายเจตพล    อำพันมณี

4. นางสาวกัญญกาญจน์ พูนศิริ

5. นายสมพงษ์ บัวศรี

 

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว  ชั้น 2


พร้อมนำเอกสารรับรอง ดาวน์โหลด เซ็นต์รับรองจำนวน 3  คน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้เซ็นต์รับรอง นำมาส่งด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes