update : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบ ในวันศุกร์ที่  9 ตุลาคม 2563  

 

 
ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำ
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 ตำแหน่ง

10 กันยายน 2563


 

คุณสมบัติทั่วไป

 • ขยันอุทิศเวลาในการทำงาน
 • มีนิสัยทำงาน เป็นแบบมุ่งเป้าอย่างเป็นระบบ
 • มีความกระตือรือร้นในการศึกษา และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปปัญหา
 • สามารถปฏิบัติงานในภาคสนามได้

 


 

ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก  2  ตำแหน่ง

เงินเดือน 30,000 บาท
ทำสัญญาจ้างปีต่อปี

 

คุณสมบัติ 

 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Bioinformatics และ Meta-analysis  1 ตำแหน่ง 
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Gene expression และ Molecular cloning  1 ตำแหน่ง 

 

 


 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 12 ตำแหน่ง 

ระดับปริญญาโท ทุกสาขา  5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาท
ทำสัญญาจ้างปีต่อปี

ระดับปริญญาตรี
ทุกสาขา  7 ตำแหน่ง 

เงินเดือน 15,000 บาท
ทำสัญญาจ้างปีต่อปี

 

คุณสมบัติ (ด้านใดด้านหนึ่งดังนี้)

 • งานวิจัยด้าน Precision agriculture
 • มีความชำนาญด้านการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์สถิติ
 • ความสนใจและความชำนาญด้าน High resolution phenotyping
 • ความสนใจ ด้าน biochemistry and analysis
 • มีความสนใจและประสบการณ์ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช
 • สนใจด้าน Biological control และเกษตรอินทรีย์
 • สนใจด้าน Rice Processing & Milling
 • สนใจงานด้าน การศึกษาผลกระทบเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อม
 • สนใจงานด้าน งานวิเคราะห์ด้านพันธุศาสตร์
 • สนใจงานด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

 


 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม
(ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. Resume หรือ CV
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนปริญญาตรี-โท ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย
3. วิทยานิพนธ์ และเอกสารตีพิมพ์  (กรณีจบปริญญาโท-เอก)
4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ฉบับ  (หากไม่มีแบบฟอร์มสามารถ ดาวน์โหลด
สำหรับเอกสารรับรอง สามารถใส่ซองปิดผนึกนำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ หรือ แนบมากับการส่งเอกสารสมัครออนไลน์

รวมเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ pdf 
ส่งไฟล์เอกสารการสมัครงานทางออนไลน์ที่ (ปิดการส่งใบสมัครงาน)
Link:  https://forms.gle/hdGT1XKC69xK7C4S8  
*เมื่อส่งเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้ลิงค์ยืนยันการส่งที่อีเมลล์(สำหรับ Gmail เท่านั้น)
ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่ลิงค์นั้น  กรุณาไม่ส่งข้อมูลการสมัครใหม่ซ้ำหลายรอบ 

 

เปิดรับสมัคร
10 - 30 กันยายน 2563  

ติดตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ในเว็บไซต์ 
http://dna.kps.ku.ac.th

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ประกาศ(21-09-2563) เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก จึงได้ทำการเพิ่มเติม ฟอร์มข้อมูลการสมัครออนไลน์
สำหรับผู้สมัครที่ได้ส่งมาก่อนหน้า ท่านจะสามารถเปิดลิงค์ที่ได้รับในอีเมลล์ Gmail ที่ท่านได้ส่งใบสมัครไว้
ขอให้ทำการแก้ไขฟอร์มที่เคยส่งไว้ ทำการเพิ่มข้อมูล (ข้อมูลการศึกษา - อายุ - ความสามารถและประสบการณ์)  
กรุณาไม่ส่งข้อมูลการสมัครใหม่ซ้ำหลายรอบ 

 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี

© 2021 Rice Science Center
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemes

Main menu