ธัญโอสถ

         โรงสีข้าวธัญโอสถเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่เมื่อปี 2552 โดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ออกแบบเป็นทรงไทยประยุกต์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ หลังคาสามชั้น มีความสูงถึง 18 เมตร กว้าง 24 เมตร ยาว 60 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1500 ตารางเมตร เพื่อส่งเสริมการแปรรูปข้าว เมล็ดพันธุ์และการจัดจำหน่ายข้าวกล้องและพันธุ์ข้าวพิเศษให้แก่เกษตรกร (ไรซ์เบอร์รี่และสินเหล็ก) กับกลุ่มผู้บริโภค 

 

 

 

       โรงสีข้าวธัญโอสถเป็นโรงสีระบบปิดขนาดเล็กที่ครบวงจร และเริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมามีกำลังในการอบข้าวเปลือกอยู่ที่ 30 ตันต่อวัน และมีกำลังในการผลิตแปรรูปข้าว 12 ตันต่อวัน  มีกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ประกอบด้วย ข้าวกล้อง ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องสินเหล็ก ข้าวขัดไรซ์เบอร์รี่ และรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นจะทำการจัดจำหน่ายทั้งในและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ทั้งนี้ทางโรงสีข้าวธัญโอสถ ได้พยายามพัฒนากระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพ  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ตลอดถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้า  เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า  สินค้าทุกชนิดที่ผลิตจากโรงสี มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย และมีคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วน ให้แก่ผู้บริโภคเสมอมา

 

 

 

“ธัญโอสถ”


ได้ผ่านการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อแสดงเป็นเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเด่นชัดให้กับข้าวไรซ์เบอร์รี่ ด้วยการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพที่
เริ่มตั้งแต่การผลิตข้าวเปลือกจากแปลงเกษตรกรจนถึงข้าวถุงที่จะส่งถึงมือผู้บริโภค
ตลอดจนคุณภาพวัตถุดิบเช่นน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
และกากรำข้าวบีบปราศจากน้ำมัน ที่เกิดจากข้าวโภชนาการสูง

 

 

 

 

 

  

 

         โรงสีข้าว “ธัญโอสถ”  มีความมุ่งมั่นในการจัดทำคู่มือคุณภาพและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และความปลอดภัยทางผลิตภัณฑ์อาหาร ตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร(GMP&HACCP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร จัดการ และการปฏิบัติงานของโรงสีข้าวธัญโอสถ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes