โครงการสร้างศิลปะบนผืนนาด้วยข้าวสรรพสี ปีที่ 1

โครงการสร้างศิลปะบนผืนนาด้วยข้าวสรรพสี ปีที่ 1

(1st Rainbow rice Valley)

ประจำปี พ.ศ. 2566

เปิดรับสมัครเกษตรกรทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ

20 มีนาคม - 20 เมษายน 2566 

 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของเกษตรกรและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

 1. มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. เป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรเพื่อสังคม ที่มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 3. มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน
 4. พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่มีสิทธิ์รับรอง โดยชื่อที่ระบุในเอกสารสิทธิ์จะต้องเป็นชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือมีเอกสารรับรองจากเจ้าของเอกสารสิทธิ์
 5. ทำกิจกรรมทางการเกษตรตามระบบเกษตรอินทรีย์
 6. เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือเรียนรู้ได้สะดวก
 7. สามารถเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์แบบประณีตเป็นรูปแบบงานศิลปะได้
 8. มีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
 9. สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยแรงงานคนได้
 10. มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็นแปลงเดียวกันประมาณ 3 - 5 ไร่ 
 11. สามารถเพาะปลูกข้าวในเดือนกันยายน พ.ศ.2566 และเก็บเกี่ยวเดือนมกราคม พ.ศ.2567 ได้ โดยใช้งบประมาณของเกษตรกรเอง
 12. มีช่วงเวลาที่อากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส ยาวนานต่อเนื่องประมาณ 1 เดือน
 13. เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นที่ 1 แล้ว พื้นที่ที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุด 5 อันดับแรกจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ข้าวสรรพสีและข้าวโภชนาการสูงของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ

 1. ประกาศเงื่อนไข คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว https://dna.kps.ku.ac.th/ เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Rice.sci.center
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมวางแผนการเพาะปลูกกับทีมนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
 3. การสนับสนุนจากโครงการ

          3.1 เมล็ดพันธุ์ข้าวสรรพสีในอัตรา 2 กก./ไร่
          3.2 คำแนะนำตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูกจนถึงการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
          3.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักอย่างกว้างขวาง
          3.4 สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว
          3.5 การส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ข้าวสรรพสีและข้าวโภชนาการสูงของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ให้ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ 
 2. เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร มีดังนี้

          2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร หรือหัวหน้ากลุ่มจำนวน 1 ใบ
          2.2 สำเนาโฉนดที่ดินที่จะเข้าร่วมโครงการ
          2.3 ภาพถ่ายแปลงนาที่จะเข้าร่วมโครงการ
          2.4 สำเนาเอกสารรับรองการทำเกษตรอินทรีย์จากองค์กรรับรองการทำเกษตรอินทรีย์ หรือ จดหมายรับรองว่า “ได้ดำเนินกิจกรรมทางเกษตรอินทรีย์จริง” จากเกษตรอำเภอในพื้นที่ของผู้สมัคร
          2.5 ภาพถ่ายดาวเทียมที่ตั้งแปลงใน Googlo map 

         

 

 1. กด “ส่งใบสมัคร” พร้อมแนบเอกสารตาม ข้อ 2.1 - 2.5 

  ส่งสมัครออนไลน์ (คลิก) 

 

   *เมื่อโครงการฯ ได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมการจะทำการตรวจสอบ เมื่อคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนแล้ว(ทั้งข้อ 3 และ 4)
**ใบสมัครใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของเกษตรกรและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการติดต่อกลับจากคณะกรรมการและประกาศในเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00-12.00 น.
***หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป 

 

การคัดเลือกบุคคลและพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

 1. คัดเลือกผู้สมัครและพื้นที่ที่ผ่านหลักเกณฑ์ จำนวน 10 แปลงเพาะปลูก
 2. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว https://dna.kps.ku.ac.th/ , เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Rice.sci.center
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0851815363

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ได้มีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes