prev next

ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ก่อตั้งขึ้นมาดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ

 

ศูนย์ฯ ยังเป็นหน่วยปฏิบัติการฯ ศึกษาการวางตำแหน่งยีนของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน 16 ลักษณะ โดยการใช้วิธีการวางตำแหน่งยีนที่ซ้อนเลื่อมกันอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ..

 

 

 

          ผลผลิตจากงานวิจัย สู่ผลิตภัณฑ์ข้าว

 

น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่
(รายละเอียดสินค้า)

฿890.00

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
(รายละเอียดสินค้า)
฿100.00

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
(รายละเอียดสินค้า)
฿35.00


  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด.. 

 

Print

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม (ในวัน/เวลาราชการ)

 034 355 192