ข่าวอัพเดด

Facebook page

 

โครงการสร้างศิลปะบนผืนนาด้วยข้าวสรรพสี ปีที่ 1 (1st Rainbow rice Valley) ประจำปี พ.ศ. 2566

 


ตามที่ได้มีการประกาศเปิดรับสมัครตั้งแต่ 20 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2566 
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการประเมินพื้นที่เพาะปลูกข้าวสรรพสี 
ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างศิลปะบนผืนนาด้วยข้าวสรรพสี ปีที่ 1 ดังนี้
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566

 

 1. ว่าที่ ร.ต.ธเนศ แซวหลี (อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่)
 2. กลุ่มวิสาหกิจท่องที่ยวโดยชัมชนโขกู้โส่ (อ.ปาย   จ.แม่ฮ่องสอน)
 3. คุณ ไมตรี แกเกิด (อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน)
 4. คุณ ธันยพงศ์ ใจคำ (อ.เทิง จ.เชียงราย)
 5. คุณ อมรา เมฆนันทไพศิฐ (อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ)
 6. คุณ กิตติ สิงหาปัด  (อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
 7. อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ม.เกษตร วิทยาเขตสกลนคร  (อ.เมือง จ.สกลนคร)
 8. คุณ ทิพธิดา สุขุม    (อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
 9. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสูงใต้ (อ.หนองสูงใต้  จ.มุกดาหาร)
 10. คุณ นิ่มอนงค์ แก้วไพศาล  (อ.เมือง จ.นครพนม)
 11. คุณ วิทยา เพชรมาลัยกุล     (อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี)
 12. คุณ ไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจิรนนท์   (อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท)
 13. สวนเบญจกิติ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพมหานคร)
 14. คุณ บังอร ผงผ่าน ( อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ)

 

  

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของเกษตรกรและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

 1. มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. เป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรเพื่อสังคม ที่มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 3. มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน
 4. พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่มีสิทธิ์รับรอง โดยชื่อที่ระบุในเอกสารสิทธิ์จะต้องเป็นชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือมีเอกสารรับรองจากเจ้าของเอกสารสิทธิ์
 5. ทำกิจกรรมทางการเกษตรตามระบบเกษตรอินทรีย์
 6. เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือเรียนรู้ได้สะดวก
 7. สามารถเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์แบบประณีตเป็นรูปแบบงานศิลปะได้
 8. มีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
 9. สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยแรงงานคนได้
 10. มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็นแปลงเดียวกันประมาณ 3 - 5 ไร่ 
 11. สามารถเพาะปลูกข้าวในเดือนกันยายน พ.ศ.2566 และเก็บเกี่ยวเดือนมกราคม พ.ศ.2567 ได้ โดยใช้งบประมาณของเกษตรกรเอง
 12. มีช่วงเวลาที่อากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส ยาวนานต่อเนื่องประมาณ 1 เดือน
 13. เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นที่ 1 แล้ว พื้นที่ที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุด 5 อันดับแรกจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ข้าวสรรพสีและข้าวโภชนาการสูงของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ

 1. ประกาศเงื่อนไข คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว https://dna.kps.ku.ac.th/ เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Rice.sci.center
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมวางแผนการเพาะปลูกกับทีมนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
 3. การสนับสนุนจากโครงการ

          3.1 เมล็ดพันธุ์ข้าวสรรพสีในอัตรา 2 กก./ไร่           3.2 คำแนะนำตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูกจนถึงการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว           3.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักอย่างกว้างขวาง           3.4 สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว           3.5 การส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ข้าวสรรพสีและข้าวโภชนาการสูงของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0851815363 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักธุรกิจท่านใดที่สนใจ จับคู่ธุรกิจ (Business Matching)กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ และผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่

เพื่อต่อยอดนำข้าวไรซ์เบอร์รี่ส่งจำหน่าย หรือสนใจนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และทำเป็นแบรนด์ตัวเอง พบกันได้ที่งาน โครงการ"เพื่อนพึ่ง(ภา) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ ก้าวไกล ระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม 2559 @ Lifestly Hall ชั้น 2 สยามพารากอน ท่านที่สนใจขอเชิญลงทะเบียนจับคู่ธุรกิจ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยคลิ้กที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

 

  ข้อมูลบริษัท
OrganicHerbs at Chiangrai ชุมชนวอรุม  สบู่ภูภัสรา
 Prasertsombat Rice&logistics Co.,Ltd.   KCG Corporation   N.R. RAMA CO.,LTD 
NATUREFOOD HOUSE      

 

 

 

คลิกลงทะเบียน

 

 

 

 

“โครงการ เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ ก้าวไกล” ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งภายในงานนี้จะมีการจัดนิทรรศการและตลาดอิ่มสุข ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559 ปัจจุบันหลายๆ คน โดยเฉพาะคนรักสุขภาพคงจะรู้จักข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นอย่างดีซึ่ง ไรซ์เบอร์รี่นั้นคือข้าวพันธุ์ดี ฝีมือคนไทย ซึ่งถูกวิจัยขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว หัวหน้าศูนย์พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและเลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาตินั่นเองการกำเนิดข้าวไรซ์เบอร์รี่นั้นเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล ซึ่งถือว่าเป็นพันธุ์พ่อ และ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่เป็นพันธุ์แม่ โดยได้ลักษณะที่ดีและเด่นออกมาเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อไรซ์เบอร์รี่นั่นเอง

 

 

ข้าวไทยสีม่วงอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่มีคุณประโยชน์ด้านโภชนาการมากมาย เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงทั้งชนิดที่ละลายในน้ำและละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามินอี แกมมา-โอไรซานอล โพลีฟีนอล แทนนิน เบต้าแคโรทีน โฟเลต โอเมกา-3 ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี และมีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง โดยเฉพาะรำข้าวและน้ำมันรำข้าวนั้นก็มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ดีสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเชิงบำบัด ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด โรคสมองเสื่อม และบำรุงร่างกายชะลอความแก่ ได้เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เองข้าวไรซ์เบอร์รี่ จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์จะทำให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณสูงตามลักษณะพันธุ์มากที่สุด

 

โดยการจัดงานโครงการ “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ ก้าวไกล” จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนการจัดนิทรรศการ และการจับคู่ธุรกิจ Business Matching และอีกหนึ่งส่วนแยกย่อย นั่นก็คือตลาดอิ่มสุข จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากหลากหลายสายพันธุ์มาให้เลือกซื้อกันอีกด้วย

 

ในส่วนการจัดนิทรรศการ จะมีทั้งส่วนของการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจะนำเสนอพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าว ในรูปแบบพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชพิธีทำขวัญข้าว รวมไปถึงการนำเสนอพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่เกี่ยวข้องกับข้าว เพื่อถ่ายทอดและสืบสานพระราชปณิธานจากอดีตถึงปัจจุบันจาก “สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของปวงไทย” ถึง “แม่หลวงของแผ่นดิน” ทั้งยังเล่าประวัติความเป็นมา และความสำเร็จโครงการเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ ก้าวไกล ซึ่งในส่วนนี้จะมีการนำเสนอบุคคลตัวอย่าง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และเครือข่ายของโครงการฯ ที่ได้รับความสำเร็จจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการประกอบอาชีพ และทำธุรกิจอีกด้วย

 

นอกจากนั้น ในส่วนของการจัดนิทรรศการ ยังมีส่วนที่สำคัญอีกสองส่วนนั่นก็คือส่วนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่มีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบสดๆ และส่วนของกิจกรรมเด่น (Highlight) ภายในงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไรซ์เบอร์รี่ Cooking, สาธิตผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ทุกประเภท, ไรซ์เบอร์รี่บอกเล่าเก้าสิบ, ไรซ์เบอร์รี่มิวสิคการ์เด้นและไรซ์เบอร์รี่นิวส์

 

ในด้านธุรกิจ นอกจากจะมีการจับคู่ธุรกิจ Business Matching เพื่อต่อยอดข้าวไรซ์เบอร์รี่สู่สากล แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา แนะนำให้ความรู้กับผู้ประกอบการในหัวข้อการวางแผนทางธุรกิจ การออกแบบแบรนด์ และแพคเกจ การตลาด และการตลาดออนไลน์ เพื่อให้นักธุรกิจไทยก้าวไกลทั่วโลก โดยงานทั้งหมดนี้จะถูกจัดขึ้นที่ LIFESTYLE HALL ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน แต่กิจกรรมภายในงานยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะยังมีกิจกรรมดีๆ อย่างตลาดอิ่มสุข ที่จะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคต่างๆ จากทั่วประเทศมาให้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมงานได้ช็อป ชิม ชิล กันอย่างมากมาย ที่ลาน Parc Paragon อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความงานวิจัย

งานบริการของเรา

GENOME ANALYSIS SERVICES

Whole Genome Sequencing  | Bioinformatics | Transcriptome Sequencing  

 

บริการตรวจความหอม (2ap)

ข้าวหอมมะลิ และ พืช อื่น ๆ  

บริการตรวจความบริสุทธิ์สายพันธุ์ข้าว

Dna Profiling Laboratory & DNATEC Lab 

 

 
การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม


  การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม 2-Acetyl-1-pyrroline(2AP) ใช้เทคโนโลยี KASP SNPline Super high throughput  โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก  

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES


 GENOME ANALYSIS SERVICES Whole Genome sequencing ServiceData output 4 Gb starting at 3,000 THB / 5,000 THB (illumina)  Transcriptome sequencing ServiceData output 8 Gb…

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)


โดย ศ.ดร. อภิชาติ   วรรณวิจิตรและคณะ    ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2553  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง พันธุ์พ่อ ‘ข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายใบขาว’ กับ พันธุ์แม่ ‘ข้าวก่ำหอมนิล’ จนเกิดเป็น "ข้าวสรรพสี" โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes