สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  KU | Program in Agricultural Biotechnology
    FACULTY OF AGRICULTURE AT KAMPHAENG SAEN

เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร

คณะเกษตร กำแพงแสน

เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Agricultural Biotechnology

รหัส : 25420021100673


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)

ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agricultural Biotechnology)

ชื่อย่อ : B.S. (Agricultural Biotechnology)


ปรัชญา และ/หรือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นผู้นำและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างฐานแห่งการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และก่อให้ เกิดการพัฒนาการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล


วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบุคลากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. ผลิตทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ และภาคเอกชน
  3. ผลิตบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

  • นักวิชาการและพนักงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • บุคลากรในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยออมกบการผลิตสินค้าเกษตรหรือการเกษตรกรรมในแขนง ต่าง ๆ รวมถึงงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในทุกแขนง