สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  KU | Program in Agricultural Biotechnology
    FACULTY OF AGRICULTURE AT KAMPHAENG SAEN

ปีที่ 1 ปีที่ 1 ภาคต้น (16 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0)
01403111 เคมีทั่วไป 4(4-0)
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0)
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0)
ปีที่ 1 ภาคปลาย (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
02036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2(2-0)
01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3(2-3)
01403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0)
01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
01420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป 1(0-3)
01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3(3-0)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0)
ปีที่ 2 ภาคต้น (22 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
02034111 ปริทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 2(2-0)
02036261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3)
02036299 การฝึกงานเบื้องต้น 2(0-10)
01417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4(4-0)
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0)
01419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
01423113 สัตววิทยาทั่วไป 3(2-3)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0)
ปีที่ 2 ภาคปลาย (15-18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
02036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0)
02036271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชส่วน 2(2-0)
01108101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0)
01416311 หลักพันธุศาสตร์ 3(3-0)
01416312 พันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
01999xxx วิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0)
01401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช** 3(2-3)
ปีที่ 3 ภาคต้น (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
02034321 การทำหน้าที่ของยีนและการควบคุม 3(3-0)
02034341 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ 3(3-0)
02036281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
01402311 ชีวเคมี I 2(2-0)
01402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
01422111 หลักสถิติ I 3(3-0)
XXXXXXXX วิชาเฉพาะเลือก (2.2.1 หรือ 2.2.2) 3( - )
ปีที่ 3 ภาคปลาย (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
02034322 หลักการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0)
02034431 เทคนิคระดับโมเลกุลด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(1-6)
02036241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
01422413 สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง 3(3-0)
01999xxx วิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มสังคมศาสตร์ 3(3-0)
XXXXXXXX วิชาเฉพาะเลือก (2.2.1 หรือ 2.2.2) 6( - )
ปีที่ 4 ภาคต้น (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
02034411 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์การควบคุม 3(2-3)
02034341 เทคโนโลยีชีวภาพทางการในเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0)
02034421 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0)
02034498 ปัญหาพิเศษ 3
02034499 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3(0-10)
XXXXXXXX วิชาเฉพาะเลือก (2.2.1 หรือ 2.2.2) 3( - )
ปีที่ 4 ภาคปลาย (10 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
02034497 สัมมนา 1
XXXXXXXX วิชาเฉพาะเลือก (2.2.1 หรือ 2.2.2) 3( - )
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 6( - )