สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  KU | Program in Agricultural Biotechnology
    FACULTY OF AGRICULTURE AT KAMPHAENG SAEN

เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร

คณะเกษตร กำแพงแสน

02034111

ปริทัศน์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Overview of Agricultural Biotechnology)

2 (2-0)

พื้นฐาน : 01424111

ประวัติและพัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพกับพัฒนา การทางการเกษตร ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขอบเขตและข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ

History and development of biotechnology and genetic engineering, biotechnology and agricultural development, socioeconomic and environmental impact, scope and limitation for application of biotechnology and biosafety.

02034321**

การทำหน้าที่ของยีนและการควบคุม (Gene Function and Control)

3 (3-0)

พื้นฐาน : 01416311

โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของจีโนม การถ่ายแบบของดีเอ็นเอ การถอดรหัส การแปล-รหัส และการควบคุมในโพรแคริโอตและยูแคริโอต ผลของการแสดงออกของยีนต่อการพัฒนาของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์เชิงหน้าที่ และโปรติโอมิกส์
Genome structure and change, DNA replication, transcription, translation and regulations in prokaryote and eukaryote. Effect of gene expression on the development of living organisms, functional genetics and proteomics.

02034322*

หลักการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร(Principles of Agricultural Biotechnology)

3 (3-0)

พื้นฐาน : 02034321

หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์พืชและสัตว์ การสกัดดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอลูกผสม การถ่ายโอนยีนใน จุลินทรีย์ พืช และสัตว์ แผนที่โครโมโซม การวิเคราะห์จีโนมของจุลินทรีย์ พืชและสัตว์ สารสนเทศชีวภาพ

Principle of plant and animal cell culture, DNA extraction, recombinant DNA, gene transfer in microbe, plant and animal, chromosome map, genome analysis of microbe, plant and animal, bioinformatics.

02034323

เทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร(Microbial Biotechnology for Agriculture)

3 (3-0)

พื้นฐาน : 01419211

เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดิน การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช การควบคุมศัตรูพืช การผลิตสัตว์ และอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนจุลินทรีย์ที่ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ

Biotechnology in utilization of beneficial microorganisms for agriculture, microrganisms for soil improvement, plant growth promotion, plant pest control, animal production, agroindustry and microorganisms for ecological and environmental improvement.

02034341

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ(Biotechnology in Cell and Tissue Culture)

3 (3-0)

พื้นฐาน : 01424111

เทคโนโลยีชีวภาพด้านเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ รูปแบบของการเจริญและพัฒนาของเซลล์และเนื้อเยื่อ ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญและการพัฒนาของเซลล์และเนื้อเยื่อ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการ เกษตร

Biotechnology in cell and tissue culture, growth and development patterns of cultured cells and tissues, factors controlling growth and development of cell and tissue culture, application in agriculture.

02034342

ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์(Laboratory in Plant Tissue Culture for Micropropagation)

1 (0-3)

พื้นฐาน : 02034341 หรือ 02037472 หรือพร้อมกัน

ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเตรียมอาหาร การทำให้เนื้อเยื่อปลอดเชื้อและเทคนิคปลอดเชื้อ การย้ายปลูกและการนำต้นพืชที่ได้ออกปลูก การเก็บรักษาเนื้อเยื่อระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

Plant tissue culture laboratory for micropropagation, media preparation, tissue sterilization and aseptic techniques, subculture and acclimatization of plantlet, tissue storage for short, medium and long term.

02034411

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร(Computer Application in Agricultural Biotechnology)

3 (2-3)

พื้นฐาน : -

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลรวมถึงลำดับเบส ลำดับกรดอะมิโนและโครงสร้างระดับโมเลกุล การใช้ชุดโปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

Use of computer programs for data analysis in agricultural biotechnology and data searching from databases including nucleotide sequences, amino acid sequences and molecular structure. Use of statistical packages in data analysis.

02034421*

การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร(Applications of Agricultural Biotechnology)

3 (3-0)

พื้นฐาน : 02034322

การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพในจุลินทรีย์ พืช และสัตว์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การควบคุมศัตรูพืช ปศุสัตว์ ประมง การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม จริยธรรมทางด้านสัตว์ทดลอง วิทยาศาสตร์และสังคม

Applications of biotechnology in microbe, plant and animal for soil fertility, pest control, animal husbandry, fishery, environment rehabilitation, plant and animal improvement, value added products. Ethic in experimental animals, science and society.

02034431**

เทคนิคระดับโมเลกุลด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร(Molecular Techniques in Agricultural Biotechnology)

3 (1-6)

พื้นฐาน : 01416311

การคัดเลือกและการแยกยีนที่เป็นประโยชน์ การโคลนยีน การตัดต่อยีน การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ เทคนิคด้านโปรตีน ดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอสำหรับการผลิตตัวตรวจสอบ การแปลงยีน การทำแผนที่ยีน การจำแนกสายพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์

Selection and isolation of useful genes, gene cloning, gene engineering, cell and tissue culture, techniques in protein, DNA and RNA for probe production, gene transformation, gene mapping, variety identification of plant, animal and microorganism.

02034432

โมโนโคลนัลแอนติบอดี(Monoclonal Antibody)

1 (1-0)

พื้นฐาน : 01419211

การผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี การฉีดสัตว์ทดลอง การรวมตัวของเซลล์หนูและเซลล์มะเร็ง เทคนิคอีไลซาเพื่อการคัดเลือกไฮบริโดมา การโคลนเซลล์ไฮบริโดมา การดูแลและการเก็บรักษาเซลล์ ไฮบริโดมา การผลิตแอนติบอดีในปริมาณมาก

Monoclonal antibody production, immunization, mouse-myeloma cell fusion, ELISA technique for hybridoma screening, hybridoma cell cloning, maintenance and preservation of hybridoma cells, large scale production of antibody.

02034433

เทคโนโลยีโปรโทพลาสต์(Protoplast Technology)

1 (0-3)

พื้นฐาน : 01416311

การเตรียมโปรโทพลาสต์จากเนื้อเยื่อพืชและจุลินทรีย์ การรวมตัวของโปรโทพลาสต์โดยใช้สารเคมี และกระแสไฟฟ้า วิธีการถ่ายยีนเข้าสู่โปรโทพลาสต์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ การคัดเลือกเซลล์ และ การตรวจสอบยีนที่ถ่ายเข้าสู่เซลล์

Protoplast preparation from plant tissue and microorganism. Chemofusion and electrofusion of protoplasts. Protoplast transformation, cell culture, cell selection and transgene identification.

02034434**

การหาลำดับของดีเอ็นเอ(DNA Sequencing)

1 (0-3)

พื้นฐาน : 01416311

เทคนิคในการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ เทคนิคการสิ้นสุดลูกโซ่ดีเอ็นเอด้วยไดดีออกซีนิวคลี- โอไทด์ วิธีแมกซั่มและกิลเบิร์ท เครื่องมือสำหรับหาลำดับดีเอ็นเอ การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Techniques in nucleotide sequencing, dideoxy nucleotide chain termination technique, Maxam and Gilbert methods, equipments for DNA sequencing, data processing and analysis with computer program.

02034435

การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ(DNA Fingerprint Analysis)

1 (0-3)

พื้นฐาน : 02034431

การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เทคนิคเซาเทิร์นไฮบริไดเซชันและเทคนิคพีซีอาร์ การใช้ประโยชน์ลายพิมพ์ ดีเอ็นเอในการหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรม การตรวจสอบลูกผสมและการควบคุมคุณภาพ

DNA fingerprint analysis using Southern hybridization and polymerase chain reaction techniques. Utilization of DNA fingerprinting in identifying genetic relationship of germplasm, hybrid verification and quality control.

02034436

เทคโนโลยีพีซีอาร์(PCR Technology)

1 (0-3)

พื้นฐาน : 02034431

เทคนิคทางด้านพีซีอาร์ เพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-ทางการเกษตร

PCR technology for development and application in research in the field of agricultural biotechnology.

02034441

ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์(Laboratory in Animal Cell Culture)

พื้นฐาน : 01424111

1 (0-3)

ปฏิบัติการทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การดูแล และการเก็บรักษาเซลล์ การนำเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเซลล์ไปประยุกต์ใช้

Laboratory practices in animal cell culture, maintenance and preservation of cell culture, applications of cell culturing technique.

02034443

การถ่ายฝากเอมบริโอ(Embryo Transfer)

1 (1-0)

พื้นฐาน : 01416113

การกระตุ้นให้เพิ่มการตกไข่และการผสมเทียม วิธีการแยกโอโอไซต์ การเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ในอาหารเทียม รอบการเป็นสัดของสัตว์ การเตรียมเพศเมียที่จะรับฝากตัวอ่อน วิธีการฝากถ่ายตัวอ่อน การพัฒนาของตัวอ่อน

Superovulation and artificial insemination, oocytes collection, embryo cell culture, oestrus cycle investigation, recipient preparation, embryonic transfer technique and embryonic development.

02034444**

การถ่ายโอนยีนในสัตว์(Gene Transfer in Animal)

1 (1-0)

พื้นฐาน : 01416311

หลักการถ่ายโอนยีน การเตรียมตัวอ่อนและพลาสมิดเวคเตอร์ การถ่ายโอนยีนโดยการติดเชื้อไวรัส เทคนิคการถ่ายโอนยีนในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก การประยุกต์ในการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์

Principles of gene transfer, embryo preparation and plasmid vector, gene transfer by viral infection, gene transfer techniques in mammals and poultry, application in animal production and breeding.

02034445**

การถ่ายโอนยีนในพืช(Gene Transfer in Plant)

1 (0-3)

พื้นฐาน : 01416311

การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการถ่ายโอนยีน วิธีการถ่ายโอนยีนเข้าสู่เซลล์และเนื้อเยื่อพืช ชิ้นส่วนพืชสำหรับการ ถ่ายโอนยีน ยีนที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช การย้ายปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรม และการตรวจหา

Crop improvement by gene transfer, methods for gene transfer into cell and plant tissue, explants for gene transfer, useful genes for crop improvement, transplanting of genetically modified plant and detection.

02034446**

เทคโนโลยีบีที(Bt Technology)

1 (0-3)

พื้นฐาน : 01419211

ชีววิทยาของเชื้อแบคทีเรียบีที การแยกและการระบุสายพันธุ์ โครงสร้างของเซลล์ ชีวพิษโปรตีน ยีนเข้ารหัสโปรตีนฆ่าแมลงและแบบการทำงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเชื้อบีทีด้วยพันธุวิศวกรรม การประยุกต์และสูตรของบีทีสำหรับควบคุมแมลง ความปลอดภัยทางชีวภาพและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

Biology of the Bt bacterium, isolation and strain identification, cellular structure, protein toxin, gene encoding insecticidal protein and mode of action, efficiency and stability improvement of Bt by genetic engineering, application and formulation of Bt for insect control. Biosafety and impact to the environment.

02034447

เทคโนโลยีไตรโคเดอร์มา(Trichoderma Technology)

1 (0-3)

พื้นฐาน : 01419211

ชีววิทยาของเชื้อราไตรโคเดอร์มา การแยก การจำแนกเชื้อ กลไกของการเป็นปฏิปักษ์ต่อ เชื้อที่เป็นสาเหตุโรคพืช การปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อ การผลิตเชื้อและการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้เพื่อการควบคุมโรคพืช

Biology of Trichoderma fungus, isolation, identification, mechanism of antagonistic activities against plant pathogens, strain improvement, mass production and formulation development, application for plant disease control.

02034496**

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร(Selected Topic in Agricultural Biotechnology)

1 - 3

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

Selected topics in agricultural biotechnology at the bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.

02034497**

สัมมนา(Seminar)

1

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ในระดับปริญญาตรี

Presentation and discussion on current interesting topics in agricultural biotechnology at the bachelor’s degree level.

02034498**

ปัญหาพิเศษ(Special Problems)

3

การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

Study and research in agricultural biotechnology at the bachelor’s degree level and compile into a written report.

02034499

การฝึกงานเฉพาะด้าน(Specific Practicum)

3 (0-10)

พื้นฐาน : 02036299

การฝึกงานเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

Specific practicum in agricultural biotechnology.

** รายวิชาปรับปรุง

* รายวิชาเปิดใหม่