สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  KU | Program in Agricultural Biotechnology
    FACULTY OF AGRICULTURE AT KAMPHAENG SAEN

เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร

คณะเกษตร กำแพงแสน

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

135

หน่วยกิต

2. โครงสร้างของหลักสูตร

(1) หมวดศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

32

หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

8

หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

4

หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาพลศึกษา

2

หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

97

หน่วยกิต

 • วิชาเฉพาะบังคับ

82

หน่วยกิต

 • วิชาเฉพาะเลือก

15

หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

3. รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

32

หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

8

หน่วยกิต

417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น (Elementary Applied Mathematics)

4(4-0)

420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป (Laboratory in Abridged Physics)

1(0-3)

420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป (Abridged Physics)

3(3-0)

 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

108101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)

3(3-0)

999xxx เลือกเรียนวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0)
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

4

หน่วยกิต

371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด (The Use of Library Resources)

1(1-0)

999xxx เลือกเรียนวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(3-0)
 • กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)

3(3-0)

355xxx ภาษาอังกฤษ

9( - )

 • กลุ่มวิชาพลศึกษา

2

หน่วยกิต

175xxx กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activities)

1, 1(0-2)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

97

หน่วยกิต

 • วิชาเฉพาะบังคับ

82

หน่วยกิต

034111 ปริทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Overview of Agricultural Biotechnology)

2(2-0)

034321** การทำหน้าที่ของยีนและการควบคุม (Gene Function and Control)

3(3-0)

034322* หลักการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Principles of Agricultural Biotechnology)

3(3-0)

034341 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ (Biotechnology in Cell and Tissue Culture)

3(3-0)

034411 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Computer Application in Agricultural Biotechnology)

3(2-3)

034421* การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Applications of Agricultural Biotechnology)

3(3-0)

034431** เทคนิคระดับโมเลกุลด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Molecular Techniques in Agricultural Biotechnology)

3(1-6)

034497** สัมมนา (Seminar)

1

034498** ปัญหาพิเศษ (Special Problems)

3

034499 การฝึกงานเฉพาะด้าน (Specific Practicum)

3(0-10)

036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ (Animal Science and Technology)

3(3-0)

036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ (Crop Science and Technology)

2(2-0)

036241 กีฏวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Entomology)

3(2-3)

036261 วิทยาศาสตร์ทางดิน (Soil Science)

3(2-3)

036271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน (Horticultural Science and Technology)

2(2-0)

036281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น (Introductory Plant Pathology)

3(2-3)

036299 การฝึกงานเบื้องต้น (General Practicum)

2(0-10)

401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany)

3(2-3)

402311 ชีวเคมี I (Biochemistry I)

2(2-0)

402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biochemistry I)

1(0-3)

403111 เคมีทั่วไป (General Chemistry)

4(4-0)

403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Chemistry)

1(0-3)

403221 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

4(4-0)

403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Organic Chemistry)

1(0-3)

416311 หลักพันธุศาสตร์ (Principles of Genetics)

3(3-0)

416312 พันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Genetics)

1(0-3)

419211 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)

3(3-0)

419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Microbiology)

1(0-3)

422111 หลักสถิติ I (Principles of Statistics I)

3(3-0)

422413 สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง (Statistical Analysis and Experimental Design)

3(3-0)

423113 สัตววิทยาทั่วไป (General Zoology)

3(2-3)

424111 หลักชีววิทยา (Principles of Biology)

3(3-0)

424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biology)

1(0-3)

หมายเหตุ* รายวิชาเปิดใหม่ / ** รายวิชาปรับปรุง

 • วิชาเฉพาะเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

026331 แมลงศัตรูธัญพืชและพืชไร่ (Insect Pests of Cereal and Field Crops)

3(2-3)

026332 แมลงศัตรูพืชสวน (Horticultural Pests)

3(2-3)

026481 สารฆ่าแมลงและวิธีการใช้ (Insecticides and Their Applications)

3(2-3)

028321 ปุ๋ย (Fertilizer and Manures)

3(3-0)

028421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility)

3(3-0)

028454 เทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์ดิน (Soil Microbial Biotechnology)

3(3-0)

029211 พืชไร่เศรษฐกิจ (Economic Crops)

2(2-0)

029451 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ (Physiology of Field Crop Production)

3(3-0)

029471 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช (Principles of Plant Breeding)

3(3-0)

031441 ไวรัสวิทยาเบื้องต้นของพืช (Introduction to Plant Virology)

3(2-3)

031451 โรคพืชวิทยาระดับโมเลกุล (Molecular Plant Pathology)

3(3-0)

031484 เซรุ่มวิทยาทางด้านโรคพืช (Serology in Plant Pathology)

3(2-3)

033231 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)

3(3-0)

033321 โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition)

4(4-0)

033322 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหารสัตว์ (Biotechnology in Animal Feed)

3(3-0)

033381 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ (Animal Biotechnology)

3(3-0)

034323 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร (Microbial Biotechnology for Agriculture)

3(3-0)

036390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Cooperation Education Preparation)

1(1-0)

036490 สหกิจศึกษา (Cooperation Education)

6

037371 หลักการขยายพันธุ์พืช (Principles of Plant Propagation)

3(2-3)

037451 สรีรวิทยาของพืชสวน (Physiology of Horticultural Crops)

3(2-2)

037482 สรีรวิทยาและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผล (Post-Harvest Physiology and Handling of Crop Commodities)

3(2-3)

037471 หลักการผสมพันธุ์พืชสวน (Principles of Horticultural Breeding)

3(2-2)

401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช (Introductory Plant Physiology)

3(3-0)

424381 นิเวศวิทยา (Ecology)

3(2-3)

และให้เลือกเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

034342 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์
(Laboratory in Plant Tissue Culture for Micropropagation)

1(0-3)

034432 โมโนโคลนัลแอนติบอดี (Monoclonal Antibody)

1(1-0)

034433 เทคโนโลยีโปรโทพลาสต์ (Protoplast Technology)

1(0-3)

034434** การหาลำดับของดีเอ็นเอ (DNA Sequencing)

1(0-3)

034435 การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint Analysis)

1(0-3)

034436 เทคโนโลยีพีซีอาร์ (PCR Technology)

1(0-3)

034441 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ (Laboratory in Animal Cell Culture)

1(0-3)

034443 การถ่ายฝากเอมบริโอ (Embryo Transfer)

1(1-0)

034444** การถ่ายโอนยีนในสัตว์ (Gene Transfer in Animal)

1(1-0)

034445** การถ่ายโอนยีนในพืช (Plant Transformation)

1(0-3)

034446** เทคโนโลยีบีที (Bt Technology)

1(0-3)

034447 เทคโนโลยีไตรโคเดอร์มา (Trichoderma Technology)

1(0-3)

034496** เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Selected Topics in Agricultural Biotechnology)

1 - 3

หมายเหตุ : ** รายวิชาปรับปรุง

(3)หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต