สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  KU | Program in Agricultural Biotechnology
    FACULTY OF AGRICULTURE AT KAMPHAENG SAEN


เปิดโอกาสให้บุตร-หลานเกษตรกร ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในคณะเกษตร กำแพงแสน ทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่


1) เกษตรศาสตร์
2) เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
3) สัตวศาสตร์
4) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร


คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
** ต้องแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร


สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Tel.061-5539939
Line ID: agr_eduserv
ข้อมูลเพิ่มเติม