สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  KU | Program in Agricultural Biotechnology
    FACULTY OF AGRICULTURE AT KAMPHAENG SAEN


TCAS รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร รับ 23 คน


กำหนดการ

  • รับสมัคร วันที่  13 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 18 ม.ค. 66
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่  27 ม.ค. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่  30 ม.ค. 66
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com วันที่ 7 - 8 ก.พ. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 ก.พ. 66

เกณฑ์การรับสัมคร

  • เกรดเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
  • เรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • เรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
  • เรียนภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติมการสมัคร
https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm/front/