สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  KU | Program in Agricultural Biotechnology
    FACULTY OF AGRICULTURE AT KAMPHAENG SAEN


TCAS65 รอบ2 ((( โควตารับตรง )))
คณะเกษตร กำแพงแสน
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 29 มี.ค. 65
+ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm/front/