การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ข้าวไทยสู่สากล”

เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  

โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Rice for the world”  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 17:00 น.

การนำเสนอผลงานวิชาการแบ่งเป็น 6 กลุ่มเรื่องตามยุทธศาสตร์การวิจัยข้าวแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2560 ได้แก่  การปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว 
การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ หลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ 
การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูป 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว 
การพัฒนาระบบการส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

  

 

   

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี

© 2021 Rice Science Center
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemes

Main menu