• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg

วิสัยทัศน์


พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นหน่วยที่มีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาวิจัยโครงสร้าง (structural genomics) และหน้าที่ยีน (functional genomics)
การค้นหายีนและการประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์แนวอณูวิธี (molecular breeding)

พันธกิจ

 • > เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถขององค์กรในการศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างองยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในข้าวโดยเน้นที่การศึกษาและติดตามยีนโดยใช้เทคโนโลยีการสืบหาตำแหน่งยีนควบคุมลักษณะปริมาณ(Quantitative Trait Loci, OTL) การสืบหาโครงสร้างของยีน (Gene structure) จากตำแนห่งบนโครมาโซม (map based cloning)การศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีนโดยวิธีเปลี่ยนถ่ายยีน(Complementation test)และจากการกลายพันธุ์ของยีน(Gene mutation)
 • > เพื่อสร้างฐานข้อมูลสารธารณะที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านจีโน้มและลักษณะสำคัญทางการเกษตรของข้าวเข้าด้วยกันเพื่อให้นักพันธุศาสตร์ปรับปรุงพันธุ์ข้าวในยุคหลังจีโนมที่มีความต้องการจะศึกษาและใช้ประโยชน์สามารถสืบค้นข้อมูลทางด้านชีวสารสนเทศนำไปใช้ประโยชน์ได้
 • > เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว (Marker- Assisted Selection, MAS)
 • > พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ(bioinformatics)และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแนวอณูวิธี(molecular breeding)โดยจัดประชุม ฝึกอบรมสัมนา และการเรียนรู้ทางอิเลคทรอนิค(e-learning)

 

กลยุทธ์

 • > รวบรวมและวิเคราะห์ ปัญหาจากทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนำมาตั้งโจทย์ในการวิจัยข้าวเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตข้าวในอนาคต
 • > พัฒนาความพร้อมของวัสดุในการใช้ศึกษาวิจัย(plant materials ad experimental ingredients) และติดตามยีนในขบวนการคัดเลือกพันธุ์ พัฒนาห้อมสมุดดีเอ็นเอ เช่น BAC และ cDNA library สร้างความเป็นสาธารณสมบัติและการเข้าถึงผลงานวิจัย โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากสถาบันอื่นๆ ใช้วัสดุวิจัยที่ไดพัฒนาขึ้น เพื่อสร้งงานวิจัยของหน่วยงานนั้นๆ
 • > พัฒนาทรัพยากรบุคคล(human resource development)โดยส่งสริมการศึกษาในแนวกว้างและลึกแก่นักวิจัยและนักศึกา ที่มีความตั้งใจจริงในการใช้ข้าวเป็นฐานสร้างองค์ความรู้
 • > ส่งเสริมความร่วมมือในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดดยถือเป็นกุญแจดอกสำคัญในการบรรลุเป้าหมายความเป็นเลิศของหน่วยปฏิบัติการฯ
 • > พัฒนาผลงานวิจัยให้เข้าสู่ภาคธุรกิจกทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเช่น พันธุ์ข้าวใหม่ๆ และยีนท่มีความสำคัยทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการ spin-off ไปสู่ภาคธุรกิจ เพื่อให้ผลงานไปถึงมือผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes