วิสัยทัศน์

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นหน่วยที่มีความเป็นเลิศ

ทางด้านการศึกษาวิจัยโครงสร้าง (structural genomics)

และหน้าที่ยีน (functional genomics) การค้นหายีนและ

การประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์แนวอณูวิธี (molecular breeding)

 

พันธกิจ

 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถขององค์กรในการศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างองยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในข้าวโดยเน้นที่การศึกษาและติดตามยีนโดยใช้เทคโนโลยีการสืบหาตำแหน่งยีนควบคุมลักษณะปริมาณ(Quantitative Trait Loci, OTL) การสืบหาโครงสร้างของยีน (Gene structure) จากตำแนห่งบนโครมาโซม (map based cloning)การศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีนโดยวิธีเปลี่ยนถ่ายยีน(Complementation test)และจากการกลายพันธุ์ของยีน(Gene mutation)
 • เพื่อสร้างฐานข้อมูลสารธารณะที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านจีโน้มและลักษณะสำคัญทางการเกษตรของข้าวเข้าด้วยกันเพื่อให้นักพันธุศาสตร์ปรับปรุงพันธุ์ข้าวในยุคหลังจีโนมที่มีความต้องการจะศึกษาและใช้ประโยชน์สามารถสืบค้นข้อมูลทางด้านชีวสารสนเทศนำไปใช้ประโยชน์ได้
 • เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว (Marker- Assisted Selection, MAS)
 • พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ(bioinformatics)และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแนวอณูวิธี(molecular breeding)โดยจัดประชุม ฝึกอบรมสัมนา และการเรียนรู้ทางอิเลคทรอนิค(e-learning)

 

กลยุทธ์

 • รวบรวมและวิเคราะห์ ปัญหาจากทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนำมาตั้งโจทย์ในการวิจัยข้าวเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตข้าวในอนาคต
 • พัฒนาความพร้อมของวัสดุในการใช้ศึกษาวิจัย(plant materials ad experimental ingredients) และติดตามยีนในขบวนการคัดเลือกพันธุ์ พัฒนาห้อมสมุดดีเอ็นเอ เช่น BAC และ cDNA library สร้างความเป็นสาธารณสมบัติและการเข้าถึงผลงานวิจัย โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากสถาบันอื่นๆ ใช้วัสดุวิจัยที่ไดพัฒนาขึ้น เพื่อสร้งงานวิจัยของหน่วยงานนั้นๆ
 • พัฒนาทรัพยากรบุคคล(human resource development)โดยส่งสริมการศึกษาในแนวกว้างและลึกแก่นักวิจัยและนักศึกา ที่มีความตั้งใจจริงในการใช้ข้าวเป็นฐานสร้างองค์ความรู้
 • ส่งเสริมความร่วมมือในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดดยถือเป็นกุญแจดอกสำคัญในการบรรลุเป้าหมายความเป็นเลิศของหน่วยปฏิบัติการฯ
 • พัฒนาผลงานวิจัยให้เข้าสู่ภาคธุรกิจกทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเช่น พันธุ์ข้าวใหม่ๆ และยีนท่มีความสำคัยทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการ spin-off ไปสู่ภาคธุรกิจ เพื่อให้ผลงานไปถึงมือผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

The Rice Gene Discovery Unit aims to be a center of excellence on structural genomics,

functional genomics, rice gene discovery and application of molecular breeding improvement.

 


Mission

 • To develop research capabilities in both structural genomics and functional genomics with the aim to study and discovery genes at the genome - wide scale. To identify chromosomal regions where genes/Quantitative Trait Locus (QTL) of specific economic traits are located. These chromosomal regions will be intensively studied fo discovering and understanding the functions of genes underlying such QTL. The knowledge opens ways to identify the QTL and to design an efficient marker - assisted selection program.
 • To build freely-accessible and curated databases connecting genomic to phenotypic data, facilitated by useful informatic tools and user-friendly interfaces. The aim is to create effective bioinformatic tools for rice breeders in the post-genomics era.
 • To develop human resources in the field of genome, bioinformatics and molecula breeding via degree and/or non-degree programs such as workshop, conferencing, e-learning and training.
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu