การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on  Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice

เมือวันที่ 23-26 กันยายน 2557 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยการสนับสนุนจากบริติช เคานซิล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ในการนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ University of Nottingham เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริติช เคานซิล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) มีนักวิจัยจากสหาราชอาจักร และประเทศไทยร่วมทั้งสิ้น 40 ท่านในการเข้าร่วมครั้งนี้

   

โครงการ British Council Research Links โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นครั้งแรกในปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสเดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นการร่วมมือกันในการทำวิจัยยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย ต่างวัฒนธรรม

  

  

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes