International Workshop / Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice

การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on  Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice

เมือวันที่ 23-26 กันยายน 2557 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยการสนับสนุนจากบริติช เคานซิล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ในการนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ University of Nottingham เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริติช เคานซิล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) มีนักวิจัยจากสหาราชอาจักร และประเทศไทยร่วมทั้งสิ้น 40 ท่านในการเข้าร่วมครั้งนี้

   

โครงการ British Council Research Links โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นครั้งแรกในปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสเดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นการร่วมมือกันในการทำวิจัยยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย ต่างวัฒนธรรม

  

  

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี

ติดต่อเรา  โทร  (+66) 034 355 192
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
facebook | ©2020Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Free Joomla! templates by AgeThemes


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร (+66) 034 355 192   

FACEBOOK

 

Main menu