ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดข้าว เพื่อสนับสนุนการซื้อขายข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ คุณภาพสูง แบบยั่งยืน

 

 โครงการประกวดข้าว เพื่อสนับสนุนการซื้อขายข้าวขาวดอกมะลิ 105
และข้าวไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ คุณภาพสูง แบบยั่งยืน

 

 

       ในภาวะที่เกิดความตกต่ำอย่างรุนแรงของราคาข้าวไทยในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ทุกฝ่ายต่างเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ชาวนาสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้หาแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างราคาข้าวไทยให้เหมาะสมด้วยความยั่งยืน คือการสร้างมาตรฐานของคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวไทย เช่น ความหอม เป็นต้น ให้เป็นแนวทางหนึ่งของการยกระดับราคาสินค้าไทยให้สามารถไปสู่ความเป็นพรีเมี่ยมได้อย่างแท้จริง เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันของคู่แข่งทางการค้าของประเทศไทย จึงได้จัดประกวดข้าวเพื่อสนับสนุนการซื้อขายข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์คุณภาพสูงแบบยั่งยืนขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวนาที่มีฝีมือดีในการปลูกข้าวให้มีคุณภาพสูงได้มีโอกาสขายข้าวได้ราคาที่เหมาะสม

 

 

 

 

รายละเอียดการประกวด

กำหนดการ

สถานที่จัด

วันนี้ ถึง 10 ธันวาคม 2559  วันส่งข้าวเข้าประกวด 
           20 ธันวาคม 2559  ประกาศผลการประกวด มอบรางวัล และเจรจาการค้าข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวไรซ์เบอร์รี่

อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คุณสมบัติข้าวที่ส่งประกวด

ข้าวขาวดอกมะลิ 105

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

- ต้องเป็นพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เท่านั้น
- ปลูกโดยระบบเกษตรอินทรีย์ มีใบรับรองหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีใบรับรองให้แนบสำเนาเอกสารมาด้วย
- มีใบประทวนหรือเอกสารอื่นๆ เพื่อยืนยันผลผลิตข้าวที่เกษตรกรถือครองอยู่ ไม่น้อยกว่า 5 ตัน
- ตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นข้าวชุดเดียวกันกับที่ผู้ส่งเข้าประกวดเก็บรักษาไว้
- มีคุณสมบัติตรงตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์

- ผลิตจากเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์และไม่ได้เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรม
- ปลูกโดยระบบเกษตรอินทรีย์ มีใบรับรองหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีใบรับรองให้แนบสำเนาเอกสารมาด้วย
- มีใบประทวนหรือเอกสารอื่นๆ เพื่อยืนยันผลผลิตข้าวที่เกษตรกรถือครองอยู่ ไม่น้อยกว่า 5 ตัน
- ตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นข้าวชุดเดียวกันกับที่ผู้ส่งเข้าประกวดเก็บรักษาไว้

เกณฑ์การตัดสิน

- วิเคราะห์ปริมาณสารหอม(2AP) ด้วย เครื่อง automated headspace
gas chromatography จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกลักษณ์ข้าวไทย เพื่อการส่งออก, ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
- ตรวจดีเอ็นเอ เพื่อคัดเลือกข้าวที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์มากที่สุด
- ตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในข้าวกล้อง
- ตรวจลักษณะทางกายภาพ
- หากคุณสมบัติข้าวไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้นจะถือว่าไม่ผ่านประกวด
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

- ประเมินความเข้มของสีข้าวกล้องด้วยแถบวัดมาตรฐาน
สีข้าวไรซ์เบอร์รี่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
- ตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในข้าวกล้อง
- ตรวจลักษณะทางกายภาพ 
- หากคุณสมบัติข้าวไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้นจะถือว่าไม่ผ่าน
ประกวด
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 คลิก

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

วิธีการส่งตัวอย่าง

- เกษตรกร 
- วิสาหกิจชุมชน
- สหกรณ์

สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย (กรุณตรวจและส่งเอกสารให้ครบถ้วน)
1. ปริมาณตัวอย่าง ข้าวเปลือก 2 กิโลกรัม
2. เอกสารสำเนาใบประทวนหรือเอกสารอื่นๆ เพื่อยืนยันผลผลิตข้าวที่เกษตรกรถือครองอยู่ ไม่น้อยกว่า 5 ตัน
3. ใบสมัคร
4. กรณีผู้ประกวดเป็นนิติบุคคล สำเนาเอกสารแสดงหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล
5. ใบรับรองเกษตรอินทรีย์ (ถ้ามี)

ส่งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเองที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน

จ.นครปฐม 73140

ผู้ผ่านการประกวด

- รางวัลที่ 1-3 รับโล่ห์และใบประกาศรับรองคุณภาพข้าว
  จากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

- เข้าเจรจาธุรกิจกับผู้ค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศ

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์
034-355192, 034-355193, 034-355194 และ 085-1815363 
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การประกาศรางวัล


20 ธันวาคม 2559 ประกาศผล ณ สถานที่จัดงาน และประกาศผลในเว็บไซต์ http://dna.kps.ku.ac.th
ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์และขอมอบรางวัลให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไป

 

 

 

 

 

 

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes