C4 Project

สารบัญ

 

1.โครงการสถานภาพงานวิจัย
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงระบบการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะโลกร้อน

 

 

2. ชื่อหัวหน้าโครงการ

(ไทย) รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
(อังกฤษ) Apichart Vanavichit
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สถานที่ติดต่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 034-355192-4 โทรสาร 034-355197 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

3.วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อศึกษารวบรวมงานวิจัย ทั้งที่ได้รับและยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการปรับปรุงระบบการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะโลกร้อ
3.2 รวบรวมห้องปฏิบัติการที่ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสมาชิกในห้องปฏิบัติการและกิจกรรมวิจัยที่แต่ละคนทำอยู่ โครงการวิจัยที่ดำเนินอยู่ และ cutting edge technology ของห้องปฏิบัติการ
3.3 วิเคราะห์ผลงานวิจัย เรียบเรียงเป็นเอกสารวิชาการ
3.4 ทำ Roadmap โครงการวิจัยที่ควรให้การสนับสนุน เพื่อทำให้ประเทศไทยได้สร้างขีดความสามารถในงานวิจัยด้านนี้

 

 

4. เป้าหมาย

4.1 รายงานเอกสารวิชาการโดยสามารถรวบรวมผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในช่วง 3 ปีแรก (2552-2554)ได้ถึง 80% และอุปสรรคความก้าวหน้าในงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพงานวิจัยในปัจจุบัน
4.2 จัดทำ Laboratory Profile ของห้องปฏิบัติการที่มีผลงานด้านการศึกษาผลกระทบสภาวะโลกร้อนกับการผลิตข้าว
4.3 รายงานแผนงานวิจัยที่ทำให้ประเทศไทย ก้าวไปสู่ความสำเร็จ
4.4 จัดทำ Background และความชำนาญของนักวิจัยที่จะสามารถดำเนินงานวิจัยให้บรรลุผล

 

 

5. ของเขตการดำเนินงานการ

5.1 รวบรวม/ค้นหาข้อมูลงานวิจัยทั้งในรูปวารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหัวข้อเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกกับสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของข้าวไทยและประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
5.2 รวบรวม/ค้นหาข้อมูลงานวิจัยทั้งในรูปวารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหัวข้อเรื่องประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะโลกร้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.2.1 จุดอ่อนของระบบการสังเคราะห์แสง (Photosystem, PS) แบบ C3ภายใต้สภาวะโลกร้อนเปรียบเทียบกับพืชแบบ C4 และ CAM
5.2.2 การยับยั้งการสังเคราะห์แสง (Photoinhibition)
5.2.3 การหายใจในเวลากลางวัน (Photorespiration)
5.2.4 การพัฒนาระบบกลุ่มเซลล์เฉพาะทาง Kranz Anatonny

5.3 รวบรวม/ค้นหาข้อมูลงานวิจัยทั้งในรูปวารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหัวข้อเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะโลกร้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.3.1 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อลดสภาวะ Photoinhibition
5.3.2 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อลดสภาวะ Photorespiration
5.3.3 พันธุวิศวกรรมในการเปลี่ยนข้าว C3 ไปเป็น C4

5.4 ระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความตระหนักในหมู่นักวิจัยไทยว่าจะต้องทำงานวิจัยอย่างไรจึงจะรักษาระดับผลผลิตเอาไว้ได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น รวมทั้งการตีพิมพ์บทความวิจัยเป็นบทความเชิงสรุปในวารสารงานวิจัยในประเทศไทย และการเผยแพร่บทความในเวปไซต์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และเวปไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว โดยทำเป็น E-book เพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูล

5.5 จัดทำรายงาน สรุปข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากโครงการต่อ สวก.
5.6 ให้บริการแก่ สวก. กรณีที่ สวก. ประสงค์ขอความร่วมมือสืบค้นตรวจสอบข้อเสนอโครงการ(ถ้ามี) และตรวจสอบการประดิษฐ์จากผลงานวิจัย สวก.(ถ้ามี)

 

 

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes