ประกาศรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

 

หน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

หน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบปริญญาตรีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.75 (ขั้นต่ำการสมัครทุน TGIST ของสวทช. ในการเรียนปริญญาโท/สาขาพืชไร่ ม.เกษตร) 
  ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์,วิทยาศาสตร์ทางด้านพืช,เกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานในโรงเรือน, แปลงทดลอง และห้องแลป
- พื้นฐานทางด้านสถิติ
- วิทยาศาสตร์ทางด้านพืชหรือปรับปรุงพันธุ์พืช
- Molecular lab
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถเดินทางได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, หน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

 

เงินเดือน
15,000 บาท

ส่งเอกสารการสมัคร
Resume หรือ CV
สำเนาใบแสดงผลการเรียนปริญญาตรีที่ออกโดยมหาวิทยาลัย  

ติดต่อเพิ่มเติมในการสมัครที่

ปิดรับสมัคร
 

 

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ถนนมาลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes