สัมนาพิเศษ โดย Dr. Seiichi Toki เรื่อง Innovations in plant genome editing

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561  สัมนาพิเศษ โดย Dr. Seiichi Toki เรื่อง Innovations in plant genome editing.  และ Dr. Masaki Endo เรื่อง Genome editing using engineered SpCas9 which recognizes NG as PAM.

NARO (National Agriculture and Food Research Organization), JAPAN   ณ ห้องประชุมเอกลักษณ์ข้าวไทย ชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ถนนมาลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes