ข้าวไรซ์เบอร์รี่  Riceberry


 

 

 

 

 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) เป็นข้าวเจ้าพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการคัดเลือก และพัฒนาพันธุ์ขึ้นโดยการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ข้าวเจ้าหอมนิล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(พันธุ์พ่อ) กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากสถาบันวิจัยข้าว(พันธุ์แม่) โดยเริ่มผสมพันธุ์เมื่อ ปี พ.ศ. 2545 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

เมื่อได้ลูกผสม  F1 ปล่อยให้มีการผสมตัวเอง แล้วเก็บเมล็ด F2 มาปลูกต่อซึ่งมีจำนวนมากกว่า 10,000 ต้น ทำการคัดเลือกต้น F2 จากการสังเกตลักษณะทรงต้นที่ให้ผลผลิตดี, การติดเมล็ดดี, รูปร่างเมล็ดเรียวยาว จากนั้นประเมินคุณภาพเมล็ดโดยกระเทาะเมล็ดแล้วสังเกตความสม่ำเสมอ สังเกตความใส-ขุ่นของเมล็ด การแตกหักจากการสี แล้วจึงคัดเลือก F3 family เพื่อปลูกและคัดเลือกครอบครัวที่มีต้น ที่ให้ผลผลิตสูง ติดเมล็ดดี ขนาดเมล็ดใหญ่ ยาวเรียว, ไม่เป็นโรคไหม้คอรวง, เปลือกเมล็ดสะอาด, คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีเมล็ดข้าวกล้องสีม่วงเข้ม-ดำ, น้ำหนักเมล็ดต่อครอบครัวดี แล้วทำการคัดเลือกภายในครอบครัวให้ได้จำนวนประมาณ 2-5 ต้นในปี 2546 และทำเช่นนี้อีกในรุ่น F4 และ F5 ในปี 2547 จากนั้นทำการเปรียบเทียบผลผลิตในรุ่น F6 และ F7 ในปี 2548 โดยเลือกครอบครัว F6 จำนวน 96 ครอบครัว ปลูกแบบปักดำจำนวน 25 ต้น/ครอบครัว ทำเป็น 3 ซ้ำ เพื่อเปรียบเทียบผลผลิต ลักษณะที่แสดงออก, ปริมาณธาตุเหล็กและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระชนิดต่างๆ แล้วทำการคัดเลือกต้นดีเด่นภายในครอบครัวแล้ว bulk ให้ครอบครัว F7 เพื่อปลูกเปรียบเทียบผลผลิตเป็นครั้งที่ 2 และวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ค้นพบข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม เมล็ดเรียวยาว ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ สูงและมีคุณค่าทางโภชนาการโดยรวมดีเด่น 1 สายพันธุ์ใน ปี พ.ศ. 2548 โดยให้ชื่อพันธุ์ว่า ไรซ์เบอร์รี่  

 

 

 

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง จนเป็นที่มาของการค้นพบข้าวไรซ์เบอร์รี่ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547-2554 ภายใต้โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูงที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมทำวิจัยกับสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษาเชิงโภชนาการบำบัดของผลิตภัณฑ์ข้าวโภชนาการสูงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ หลังจากได้พันธุ์ข้าวแล้ว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้สนับสนุน โครงงานวิจัย “ธัญโอสถ” ตราเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเด่นชัดให้กับข้าวไรซ์เบอร์รี่ ด้วยการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพที่เริ่มตั้งแต่การผลิตข้าวเปลือกจากแปลงเกษตรกรจนถึงข้าวถุงที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคตลอดจนคุณภาพวัตถุดิบเช่นน้ำมันรำข้าวบีบเย็น และกากรำข้าวบีบปราศจากน้ำมัน ที่เกิดจากข้าวโภชนาการสูง ต่อมาได้มี โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ภายใต้ชื่อ “ธุรกิจเชิงสังคมข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์แบบครบวงจร ระหว่างมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)

 

 

Riceberry is a newly registered (2002) rice variety from Thailand originated from a cross-breed between Jao Hom Nin (JHN), the local non-glutinous purple rice and Khoa Dawk Mali 105, the Thai Hom Mali Rice, by Rice Science Center, Kasetsart University, Thailand.  From 4 years of strenuous selection for nutritional properties, anthocyanin stability, physical and cooking properties.  The outcome is the deep purple whole grain rice with softness and palatable after taste.  Riceberry has been the most popular brown rice known for health promoting properties.  Attracting people to consume more brown rice is the most significant steps in solving food-related chronic diseases like diabetes, heart disease, high blood chloresterol, obesity and cancers.

   

 

 
Production and Cultivation


The areas of Riceberry rice production are in the Northern and North-East of Thailand. During the months of August to December (wet season) is suitable for Riceberry planting. Table Agronomic characteristics, grain quality and cooking quality of Riceberry 

 

 

ลักษณะประจำพันธุ์ Characteristics

 • ความสูง 
  Plant height
105-110 ซม./cm
 • อายุเก็บเกี่ยว
  Day of maturity
 130 วัน/Day
 • ผลผลิต
  Yield 
300-500 กก.ต่อไร่ kg/rai
 • % ข้าวกล้อง
  % Brown rice
76 %
 • % ต้นข้าวหรือข้าวเต็มเมล็ด 
  % Head rice
50 %
 • อะไมโลส
  Amylose                  
15.6   %    
 • อุณหภูมิแป้งสุก
  Gel Temperature 
 <70  องศา °C

 

ความยาวของเมล็ด Grain Length 


 • ข้าวเปลือก 
  Paddy rice  
11 mm
 • ข้าวกล้อง
  Brown rice
7.5 mm
 • ข้าวขัด
  Polished rice
7.0 mm

 

 

คุณค่าทางโภชนาการในข้าวกล้อง


คุณค่าทางโภชนาการ ในรำข้าวไรซ์เบอร์รี่มีแอนโทไซยานิน(Anthocyanin) ในระดับความเข้มข้น 15.7 มก./100กรัม รำข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีค่า ORAC ถึง 400 Trolox eq./g งานวิจัยล่าสุดพบว่าในรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีสารออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง Lupeol และสารอื่นๆ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการสกัด นับเป็นครั้งแรกที่มีรายงานการค้นพบ Lupeol ในข้าว ในส่วนของน้ำมันรำข้าวบีบเย็น เมื่อเทียบกับน้ำมันงาแบบหีบเย็น มี beta-carotene อยู่ถึง 23 µg/g และ lutein 14-15µg/g (ไม่มีในน้ำมันงา) พร้อมทั้ง gamma-oryzanol 135 µg/g โดยมีค่า ORAC อยู่ที่ 215 µmol Trolox/g

 

จากการทดสอบคุณสมบัติของสารสกัดจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในการต่อต้านเซลล์มะเร็ง 3 ชนิด คือเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Caco-2) เซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) และเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (HL-60) พบว่า สารสกัด ทั้งชนิดไม่สกัดน้ำมันออก (DCM fraction) และชนิดที่สกัดน้ำมันออกไปบ้าง (MeOH fraction) ให้ผลยับยั้งเซลล์มะเร็งทั้ง 3 ชนิดได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะสารสกัดจาก DCM fraction ให้ผลที่ดีกว่าสารสกัดจาก MeOH fraction และเซลล์มะเร็งในเม็ดเลือดขาว มีความไวต่อการถูกชักนำให้เกิดการตาย ภายหลังการได้รับสารสกัดได้เร็วที่สุด ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า รำข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็ง

 

 

Nutrition Properties


Riceberry is enriched with both water soluble, mainly anthocyanin and lipid soluble antioxidants, such as carotenoid, gamma oryzanol, and vitamin E.   All nutritive properties of Riceberry are contained in its rice bran with only small fraction was accumulated in its endosperm.  This is true for all cereals, therefore, it is best to consume whole than polished grains. Nutritional properties of Riceberry is concentrated in its rice bran.  The potential anti-cancer activity of compounds extracted from Riceberry bran was evaluated in human cancer cell lines (Caco-2, MCF-7 and HL-60)

 

In clinical studies in which participants at the Faculty of Medicine at Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Riceberry whole-grain rice has a "medium" glycemic index (GI=62) [3].  Also the potential of Riceberry bran to improve hyperglycemia and hyperlipidemia conditions as well as alleviate oxidative stress and inflammation.  The effect of Riceberry oil supplementation also affected hyperglycemia and change in lipid profile in Streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats fed a high fat diet.  Riceberry bran oil, a nutraceutical food, may be useful as an alternative food supplement for the alleviation of hyperglycemia and dyslipidemia conditions..  Riceberry has potential as an effective agent for neurodegeneration and memory impairment in Alzheimer's disease.

 

 

สิทธิบัตร Patent 


พันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ผ่านการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่แล้ว 
Riceberry rice was certified Plant varieties protection (PVP) by the Plant varieties protection division, Thailand.

 

 

คุณสมบัติทางโภชนาการ Nutrition facts


 • ธาตุเหล็ก 
  Iron
13-18 mg/kg 
 • ธาตุสังกะสี 
  Zinc
31.9 mg/kg
 • โอเมกา 3
  Omega 3
25.51 mg/100g 
 • วิตามิน อี 
  Vitamin E
678 ug/100g
 • โฟเลต 
  Folate
48.1 ug/100g  
 • เบต้าแคโรทีน 
  Beta Carotene
63 ug/100g
 • โพลีฟีนอล
  Polyphenol
113.5 mg/100g
 • แทนนิน
  Tannin
89.33 mg/100g
 • แกมมาโอไรซานอล
  Gamma Oryzanol
462 ug/g

 สารต้านอนุมูลอิสระ Antioxidant


 • ชนิดละลายในน้ำ

47.5mg ascorbic acid quivalent/100g

 • ชนิดละลายในน้ำมัน 
33.4 mg trolox equivalent/100 g

 

References


 1. ข้าวไรซ์เบอร์รี่ Riceberry  - Rice Gene Discovery & Rice Science Center (RGD&RSC). Kasetsart University
 2. รัชนี คงคาฉุยฉายและคณะ. 2553. รายงานการวิจัย โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง: โครงการวิจัยย่อยที่ 4: การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการเบื้องต้น และการประเมินความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กจากข้าวในระดับเซลล์. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 3. Leardkamolkarn V, Thongthep W, Suttiarporn P, Kongkachuichai R, Wongpornchai S, Vanavichit A. 2011. "Chemopreventive properties of the bran extracted from a newly-developed Thai rice: The Riceberry". Food Chemistry. 125 (3): 978-985.
 4. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ และคณะ รายงานการวิจัย โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง บทที่ 6 ดัชนีน้ำตาลในข้าวโภชนาการสูง. 2548. สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 5. Prangthip, P., Surasiang, R., Charoensiri, R., Leardkamolkarn, V., Komindr, S., Yamborisut, U., Vanavichit, A., Kongkachuichai, R. 2013. "Amelioration of hyperglycemia, hyperlipidemia, oxidative stress and inflammation in steptozotocin-induced diabetic rats fed a high fat diet by riceberry supplement". Journal of Functional Foods. 5 (1):195-203.
 6. Kongkachuichai, R., Prangthip, P., Surasiang, R., Posuwan, J., Charoensiri, R., Kettawan, A., Vanavichit, A. 2013. "Effect of Riceberry oil (deep purple oil; Oryza sativa Indica) supplementation on hyperglycemia and change in lipid profile in Streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats fed a high fat diet". International Food Research Journal. 20 (2): 873-882.
 7. Wassanan Pannangroung, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Somsak Tiamkao, Terdthai Tong-Un. 2011. "Purple Riceberry is neuroprotective and enhances cognition in a rat model of Alzheimer's disease". Medical Food 14:688-94.

 

 

 

 

ข้าวที่ต้องการเอาใจใส่เป็นพิเศษ, ควรปลูกแบบเกษตรอินทรีย์, ต้องสภาพอากาศเย็น เพื่อสร้างสีเมล็ด 

 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี

ติดต่อเรา  โทร  (+66) 034 355 192
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
facebook | ©2020Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Free Joomla! templates by AgeThemes


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร (+66) 034 355 192   

FACEBOOK

 

Main menu