ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมสัมมนาวิชาการเดินหน้าอุตสาหกรรมมะพร้าวไทย

 

 

 

เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฟัง และลงทะเบียนออนไลน์
 

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กรมวิชาการเกษตร และ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เดินหน้าอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยจากฐานชีวภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพ งานสัมมนาครั้งนี้จะเน้นถึงอุตสาหกรรมมะพร้าวของไทยทั้งมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวแกง จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของธุรกิจมะพร้าวชั้นนำของประเทศเป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี  

[ ลงทะเบียน คลิก]ปิดลงทะเบียน เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว ขอบคุณที่่สนใจเข้าร่วม
จำกัดจำนวน 200 ท่านเท่านั้น
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณภัคชนา อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 085-186-9943  

 

กำหนดการประชุม
08:30-09:00 น. ลงทะเบียน
09:00-09:15 น. พิธีเปิดการประชุม
  กล่าวเปิดการประชุมโดย  
  ·     รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี
  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ·     นายอุทัย นพคุณวงศ์
  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
  ·     นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล
  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
   
09:15-09:30 น. บรรยาย หัวข้อ ความหลายหลายทางชีวภาพ รากฐานและความมั่งคงของอุตสากรรมเกษตรไทย 
  โดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล
 

 ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

09:30-10:00 น. บรรยาย หัวข้อ โอกาสและอนาคตของอุตสาหกรรมน้ำมะพร้าวไทยในตลาดโลก
  โดย นางสาวณภัทร สุชุติมานนท์
  ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตและการตลาดเอเชีย บริษัทซิโก้ (ประเทศไทย ) จำกัด 
10:00-10:20 น. บรรยาย หัวข้อ การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแกงอย่างยั่งยืน
  โดย นายสุเทพ สหายา 
  รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านอารักขาพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
10:20-10:35 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:35-12:15 น. เสวนา หัวข้อ ศักยภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อมุ่งสู่ตลาดโลก 
  ร่วมเสวนาโดย
  ·     ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช (การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้ำหอม)
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ·     รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกษ์ (เทคโนโลยีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ)
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ·     ผศ.ดร. ธิติมา วงษ์ชีรี  (ยุทธศาสตร์มะพร้าวน้ำหอม ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ·     นายบุญประเสริฐ ทรัพย์มา (สถานการณ์ความต้องการพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมของเกษตรกร)
  ผู้แทนเกษตรกรและผู้ผลิตพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมเพื่อการค้า บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
  ·     นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน   (การแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมเพื่อส่งออก)
  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น ซี โคโคนัท จำกัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
  ดำเนินรายการโดย 
  ·     นายเปรม ณ สงขลา
  บรรณาธิการ วารสารเคหการเกษตร 
12:15-13:15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:15-13:45 น. บรรยาย หัวข้อ อุตสาหกรรมกะทิและแนวโน้มในตลาดโลก
  โดย นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
13:45-14:00 น. บรรยาย หัวข้อ กะทิ ประโยชน์กว่าที่คิด
  โดย     ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา
   ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว
14.00-14.15 น. บรรยาย หัวข้อ กลยุทธ์ผลักดันสินค้ามะพร้าวจากคุณค่าทางโภชนาการ
  โดย นางปิยนุช นาคะ
  รองประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย
14.15-14:30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14:30-16:30 น. เสวนา หัวข้อ เดินหน้าศักยภาพมะพร้าวแกงเพื่อรักษาแชมป์ในตลาดโลก 
  ร่วมเสวนาโดย
  ·     นายเกริกชัย ธนรักษ์ (เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมะพร้าวแกงและการผลิตต้นพันธุ์ดี)
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
  ·     ดร.ศิวเรศ อารีกิจ (เทคโนโลยีดีเอ็นเอและความหลากหลายของมะพร้าวแกง)
  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ·     ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและความต้องการของตลาดโลก)
  ประธานบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด 
  ·     นายธีธัฐน์ วิริยะสุมน (ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปน้ำมันมะพร้าวออกสู่ตลาดโลก)
  กรรมการผู้จัดการบริษัท พาโนแกรม เอส เธ ติค กรุ๊ป จำกัด 
  ·     นายพีรโชติ จรัญวงศ์ (มุมมองการขยายตัวของสินค้าตลาดออแกนิค และการส่งเสริมเกษตรกร)
  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด และนายกสมาคมผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
  ดำเนินรายการโดย 
  ·     นางวิไลวรรณ ทวิชศรี
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร
   
16:30-17:00 น. ปิดการประชุม
17:00-17:20 น ประชุมสามัญประจำปีของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes