ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดงานว่า "ข้าวมีความผูกพันกับคนไทยและแผ่นดินไทยมานาน เป็นอาหารหลักหล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ มีความสำคัญด้านคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อยุติความอดอยากของประชากรโลกตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังมีความสำคัญด้านสังคมผ่านวัฒนธรรมข้าวของชาติลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีข้าวปลาเป็นเครื่องบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ ดังคำกล่าวว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว และข้าวยังมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม เพราะการทำนาในอดีต จะเอื้อต่อทุกชีวิตบนผืนนาทั้งกุ้งหอยปูปลานกแมลงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดินที่มีต้นข้าว หล่อเลี้ยงชีวิตชาวนา และทุกชีวิตที่ให้คุณค่าต่อเมล็ดข้าว"จึงได้ร่วมมือกับบริษัทไรซ์เบอร์รี่วิสาหกิจเพื่อสังคม และชมรมสื่อมวลชนเกษตรดิจิทัล จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึก ให้กับเด็กๆเยาวชนไทย ในการทำนาเกษตรอินทรีย์ รู้จักคุณค่าของข้าวไทย ในชื่อกิจกรรม “ไปทำนากันปี2 

 

การแสดงศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัดของ แม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 

 

โดยผู้เข้าร่วมได้ชมการแสดง ถ่ายภาพบรรยากาศร่วมกัน ลงดำนา ณ แปลงทุ่งนาไพร ถนนอุโมงค์ยูคา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  เสร็จแล้วเดินทางไปเที่ยวชมภายในมหาวิทยาลัย