คณะกรรมการเข้าเยี่ยมโรงสีข้าวธัญโอสถ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าตรวจเยี่ยมชมโรงสีข้าวธัญโอสถและได้สอบถามข้อส่งสัยต่างๆ เกี่ยวกับการผลิต การตลาด กระบวนการทำงานของเครื่องจักร และยังเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางโรงสีอีกด้วย

     อาคารปฏิบัติการแปรรูปข้าวธัญโอสถ หรือโรงสีข้าวธัญโอสถ จัดตั้งเพื่อส่งเสริมการแปรรูปข้าว เมล็ดพันธุ์และการจัดจำหน่ายข้าวกล้องและพันธุ์ข้าวพิเศษให้แก่เกษตรกร (ไรซ์เบอร์รี่และสินเหล็ก) กับกลุ่มผู้บริโภค

    โรงสีข้าวธัญโอสถเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่เมื่อปี 2552 โดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ออกแบบเป็นทรงไทยประยุกต์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ หลังคาสามชั้น มีความสูงถึง 18 เมตร กว้าง 24 เมตร ยาว 60 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1500 ตารางเมตร

     โรงสีข้าวธัญโอสถเป็นโรงสีระบบปิดขนาดเล็กที่ครบวงจร และเริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมามีกำลังในการอบข้าวเปลือกอยู่ที่ 30 ตันต่อวัน และมีกำลังในการผลิตแปรรูปข้าว 12 ตันต่อวัน  มีกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ประกอบด้วย ข้าวกล้อง ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องสินเหล็ก ข้าวขัดไรซ์เบอร์รี่ และรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นจะทำการจัดจำหน่ายทั้งในและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ทั้งนี้ทางโรงสีข้าวธัญโอสถ ได้พยายามพัฒนากระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพ  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ตลอดถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้า  เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า  สินค้าทุกชนิดที่ผลิตจากโรงสี มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย และมีคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วน ให้แก่ผู้บริโภคเสมอมา

       โดยโรงสีข้าว “ธัญโอสถ”  มีความมุ่งมั่นในการจัดทำคู่มือคุณภาพและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และความปลอดภัยทางผลิตภัณฑ์อาหาร ตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (GMP&HACCP)เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร จัดการ และการปฏิบัติงานของโรงสีข้าวธัญโอสถ

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu