ข่าวประชาสัมพันธ์

Riceberry Valley สร้างชุมชนเข้มแข็ม สู่ความยั่งยืนของเกษตรอินทรีย์

โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธัญญเจริญผล (กิจการเพื่อสังคม)

 

 

แนวคิดและความเป็นมาของการดำเนินโครงการ
เนื่องด้วยกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีแนวคิดร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 

ในการนี้ จึงเกิดเป็นโครงการความร่วมมือจากหลายฝ่ายซึ่งมีศักยภาพในแต่ละด้าน เพื่อให้โครงการเกิดความชัดเจนในเรื่องกระบวนการดำเนินโครงการและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายซึ่งจะสามารถทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ โดยกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเหมาะสมกับการส่งเสริมการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมพรรษารวม ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๙

เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคมีความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าอินทรีย์มากขึ้น เพื่อความยั่งยืนทางอาหารภายในประเทศ และเพื่อการส่งออกสินค้าอินทรีย์ไปสู่ตลาดต่างประเทศ ภายใต้แนวความคิด “ครัวไทย Organic Riceberry สู่ครัวโลก”

เป้าหมายของโครงการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ใน ๑๒ วัลเลย์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๒๐,๐๐๐ ไร่ จากเดิมจำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ รวมจำนวนพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙

ส่งเสริมการตลาดและสร้างแบรนด์เพื่อให้ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี

© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th

 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes