สมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ สมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนฯ โดยสอนเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทำโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และพันธุ์ข้าวสินเหล็ก เพื่อใช้ในโครงการฯ ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๗

  

จากนั้น ทอดพระเนตรการบรรจุข้าวไรซ์เบอร์รี่ของกลุ่มนักเรียน ส่วนปลายข้าวนำไปแปรรูปและถนอมอาหาร เช่น ขนมครก ขนมทองม้วน และน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานอุปกรณ์การเรียน และอาหารเสริมแก่เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านซื่อ ปัจจุบันมีเด็กเล็กอยู่ในความดูแล จำนวน ๓๑ คน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรข้อมูลการทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ อุปกรณ์การทำนาพื้นบ้าน และเครื่องสีข้าวพระราชทาน คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน การทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปัจจุบันสามารถขยายผลการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่สู่ชุมชนนำไปเพาะปลูก และนำผลผลิตกลับมาจำหน่ายให้กับโรงเรียนไว้บริโภคได้ตลอดปี ที่เหลือส่งจำหน่ายสร้างรายได้เข้ากลุ่มยุวเกษตร ในโอกาสนี้ ทรงรับข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า

  ในโอกาสนี้คณะนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวได้เข้าร่วมรับเสด็จนำโดย ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และพันธุ์ข้าวสินเหล็ก จำนวนอย่างละ ๑๕ กิโลกรัม เพื่อพระราชทานต่อให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ใช้ปลูกในรุ่นต่อไป

 

่ภาพเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวได้เข้าไปสนับสนุนพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และวิธีการปลูก โดยใช้การโยนกล้า

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu