ข่าวอัพเดด

 

การประชุม เรื่องเดินหน้าประเทศไทยกับงานวิจัยด้านพืช

ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560

ณ ห้องออดิทอเรียมชั้น 1 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 


 
 
 

            ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกรมการข้าวกำหนดจัดการประชุม เรื่องเดินหน้าประเทศไทยกับงานวิจัยด้านพืช ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และนำเสนอแนวทางการวิจัยด้านพืชของประเทศที่สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคตและนำเสนอแนวทางและแบบอย่างในการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่จากการทำงานวิจัย นอกจากนั้นยังนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยด้านข้าว ภายใต้กองทุนนิวตัน ที่ร่วมสนับสนุนระหว่าง Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) สหราชอาณาจักร และ สวทช.


เชิญ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังบรรยายและเสวนา
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ปิดรับเนื่องจากเต็มแล้ว

 


 

- ตารางกำหนดการ -

 

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 

วัน/เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย

08:30 -08:50

ลงทะเบียน

 

08:50 -09:00

พิธีเปิดการประชุม

 

09:00 – 9:30

 • บรรยาย หัวข้อ ความท้าทายของไทยในงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคงทางสุขภาพ และ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
 • ศ.ดร.สุจินต์ จินายน
  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

9:30 – 10:00

รับประทานอาหารว่าง

 

 

10:00 - 12:00

 • เสวนา หัวข้อ ความท้าทายของไทยในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคงทางสุขภาพ และ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดย ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ไบโอเทคและ ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ศ.ดร.สุจินต์ จินายน
  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร (ปรับปรุงพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่) 
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ (ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง)
  ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายลิขิต มณีสินธุ์ ผู้จัดการ
  หจก.ลัคกี้ซีดส์อโกร
 • ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล 
  รองอธิบดีกรมการข้าว

12:00 - 13:30

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:30 – 14:00 

 • บรรยาย หัวข้อ ความท้าทายด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน
 • ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง (เทคโนโลยีด้านจีโนม)
  ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

14:00 - 14:30

รับประทานอาหารว่าง

 

 

14:30 - 16:30

 • เสวนา หัวข้อ ความท้าทายด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในอาเซียน ดำเนินรายการโดย ดร.นิศราการุณอุทัยศิริ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ ไบโอเทค
 • นายดนัย นาคประเสริฐ
  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร
 • ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง (เทคโนโลยีด้านจีโนม)
  ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ไบโอเทค
 • รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
  (เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการสร้างพันธุ์แท้อย่างรวดเร็ว) นักวิชาการอิสระ
 • ดร.อรประไพ คชนันทน์ (เทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัย)
  หัวหน้าห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี ไบโอเทค
 • ดร.วรรณพ วิเศษสงวน (เทคโนโลยีด้านการแปรรูป)
  ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ไบโอเทค

 

 

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560

วัน/เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

ผู้บรรยาย

08:30 - 09:00 ลงทะเบียน

 

09:00 - 9:30

 • บรรยาย หัวข้อ ทิศทางงานวิจัยด้านเกษตรแม่นยำ ในการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรไทยที่ยั่งยืน
 • รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

9:30 - 10:00

รับประทานอาหารว่าง

 

 

10:00 - 12:00

 • เสวนา หัวข้อ ทิศทางงานวิจัยด้านเกษตรแม่นยำในการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรไทยที่ยั่งยืน ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ (photosynthesis)
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • ดร.ธีระ ภัทราพรนันท์ (Phenomics)
  หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร (ภาพถ่ายดาวเทียม) 
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
 • ดร.เกรียงไกร พันธุ์วรรณ
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว
 • รศ.ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ (Precise agriculture)
  หัวหน้าห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศและระบบข้อมูลดิจิทัลด้านพืช ไบโอเทค

12:00 - 13:30  

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:30 - 14:30

 • การบรรยาย หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยทางการเกษตรเพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี
 • รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 16:00

 • การบรรยาย หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาในรูปแบบ On the Job training
 • ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา
  ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช    ไบโอเทค

16:00 - 17:00

 • การบรรยาย หัวข้อ การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบให้เป็นนักวิจัยชุมชน
 • ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

วัน/เวลา

กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย

ผู้บรรยาย

08:30 -09:00 ลงทะเบียน

 

 

09:00 – 11:00

 • เสวนา หัวข้อ ระสบการณ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก’ สนับสนุนโดย สวก. ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุรีพร เกตงาม ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ดร.กุลชนา เกศสุวรรณ์ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
 • นางสาวชวนชม ดีรัศมี   ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
 • นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
 • นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นไชย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
 • นางสาวเบญจวรรณ พลโคต ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
 • นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
 • นายอนุชาติ คชสถิตย์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
 • นายอิสระพงษ์ บุตรจันทร์ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

11:00 - 11:30

รับประทานอาหารว่าง

 

11:30 - 12:00

 • พิธีมอบประกาศนียบัตร
 • นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 • Newton Fund: Progress report

 

13:00 - 13:45

 • Climate ready rice: Optimizing transpiration to protect rice yields under abiotic stresses
 • รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
  ผู้อำนวยการศูนย์วิยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

13:45 - 14:30

 • Rhizo-Rice: a novel idoetype for deeper roots and improved drought tolerance
 • ดร.พัณณ์ชิตา เวชสาร
  ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว

14:30 - 15:00

รับประทานอาหารว่าง

 

15:00 - 15:45

 

 • Real Time deployment of pathogen resistance genes in rice
 • ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล
  ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

15:45 - 16:00

 • ปิดการประชุม

 


 

 

 

 

 

 

บทความงานวิจัย

งานบริการของเรา

GENOME ANALYSIS SERVICES

Whole Genome Sequencing  | Bioinformatics | Transcriptome Sequencing  

 

บริการตรวจความหอม (2ap)

ข้าวหอมมะลิ และ พืช อื่น ๆ  

บริการตรวจความบริสุทธิ์สายพันธุ์ข้าว

Dna Profiling Laboratory & DNATEC Lab 

 

 

งานปรับปรุงพันธ์ุข้าว

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม


  การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม 2-Acetyl-1-pyrroline(2AP) ใช้เทคโนโลยี KASP SNPline Super high throughput  โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก  

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES


 GENOME ANALYSIS SERVICES Whole Genome sequencing ServiceData output 4 Gb starting at 3,000 THB / 5,000 THB (illumina)  Transcriptome sequencing ServiceData output 8 Gb…

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes