ข่าวอัพเดด

Facebook page

 
 
 
 
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
นวัตกรรมการกระตุ้นและการวิเคราะห์สารหอมเพื่อการสร้างมาตรฐานการส่งออกของข้าวไทย
 
วันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2559

สถานที่
ภาคบรรยาย (27 กรกฏาคม 2559)
 ห้องประชุมตาลกิ่ง ชั้น 1 สวนแสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (คลิกดูบนแผนที่)
ภาคปฏิบัติ (28-29 กรกฏาคม 2559)
ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
ต้องชำระค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต่อ 1 คน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึง เปิดขยายเป็นวันที่ 28 - 29 โดยแบ่งออกเป็น 2 วัน 
ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียน 30 ท่านแรก อบรมในวันที่ 28 และอีก 30 ท่าน อบรมวันที่ 29 กรกฏาคม 2559

  

 


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

  รายชื่อ ลงทะเบียนอบรม ค่าลงทะเบียน
1 นายอรุณ อันประเสริฐพร 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(10/6/59)
2 นางสาว ภควีร์ แดงแก้ว 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/6/59)
3 อารยา กิตติถาวร 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/6/59)
4 สุมิตานันท์ จันทะบุรี 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59)
5 ศิริพงษ์ โรจน์กนก 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(19/6/59)
6 กนกรัตน์ โรจน์กนก 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(19/6/59)
7 นาย วิทวัส ดวงแก้ว  2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(23/6/59)
8 นายพายุ พันธ์สารคาม 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(23/6/59)
9 น.ส. พาณี  กิจสุวรรณ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(23/6/59)
10 Ms. Wassana Petchsook  2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(28/6/59)
11 เดชอุดม ปามุทา 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(30/6/59)
12 น.ส.สใบทิพย์    ทองไชยมงคล 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(1/7/59)
13 น.ส.ศศิวรรณ    รัตนกังวานวงศ์ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(1/7/59)
14 อานนท์ บุศราวงศ์ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(4/7/59)
15 วิภาภรณ์ พิมหงษา 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(4/7/59)
16 ขวัญเกล้า บุศราวงศ์ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(4/7/59)
17 ธนัชพร  เสมาทอง 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(7/7/59)
18 ณปภัช สุนันต๊ะ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(7/7/59)
19 ศุภมาส ชูรักษา 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(7/7/59)
20 นางสาวฉัตรสุมาลย์  วัฒนศรี 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(8/7/59)
21 นายตฤณ  ทองอำไพ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(8/7/59)
22 นายธนันท์รัฐ  เยี่ยมยงชัย 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(8/7/59)
23 มนต์ทิพย์  ช่ำชอง 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(8/7/59)
24 สกุณา อุ่นฐิติวัฒน์ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(11/7/59)
25 ภารดา พันธารัตน์ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(11/7/59)
26 นางสาวผุสชา ดีประเสริฐเพ็ญนาถ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59)
27 อัมรา  เวียงวีระ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59)
28 นายไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59)
29 สุดารัตน์  ชมรุ่ง 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59)
30 อาธาร เทพเกษตรกุล 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(14/7/59)
31 ชัญชนก เกื้อกุล 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(14/7/59)
32 กาญจนา ลองนิล 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(14/7/59)
33 วิชัย เกียรติอำนวย 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(18/7/59)
34 สิริกร เกียรติอำนวย 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(18/7/59)
35 เด่นเดือน พืชเกื้อกูล 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(20/7/59)
36 ชนัดดา ภวชโลทร 2 วัน  
37 ธาริณี ทิมาบุตร 2 วัน  
38 พัชรพงษ์  ช่างสนิท 2 วัน  
39 นางสาวพนิดา หล่อวงศ์ตระกูล 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว (22/7/59)
40 นางสาวนันทิการ์ วังอมรมิตร 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว (11/7/59)
41 นางสาว พิมพวรรณ วังอมรมิตร 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว (11/7/59)
42 นางยุพิน พอกทรัพย์ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว (11/7/59)
43 นางกุลนธี  ศุภรัตนชาติพันธ์ 2 วัน  
44 สินสมุทร ศรีแสนปาง 2 วัน  
45 นางจุฑาวรรณ ปัญญาพร 2 วัน  
46 คุณเครือวัลย์ อัตตะวิริยะสุข 2 วัน  
47 นางสาวปาหนัน สุภาแก้ว  2 วัน  
48 พล.อ.ต. สมหมาย ยอดประสิทธิ์ 2 วัน  
49 นส. นันทวัน กรัตพงศ์ 2 วัน  
50 นายวีรวัฒน์ ตลับทอง 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว  
51 นส.กุลปรียา นันทภักดิ์ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว   
52 สุมิตรา บุญบำรุง 2 วัน  
53 คุณากร รุ่งเรืองด้วยบุญ 2 วัน  
54 กชกร ศรีแก้วเมือง 2 วัน  
55 ทวีชัย ตรงไตรรัตน์ 2 วัน  
56 บุญลาภ บางพระ 2 วัน  
57 ธีราพร นิธนันท์ศุภกิจ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(22/7/59)  
58 วสธร อุไรรักษ์ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(22/7/59) 
59 ธนกฤต  อารีภักดิ์ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(22/7/59)  
60 อานุภาพ ภรณ์พิริยะนิยม 2 วัน  
61 ชนานิกานต์ วัฒนพงษ์วานิช 2 วัน  
62 ปุญญพัฒน์ วัฒนพงษ์วานิช 2 วัน  
63 ณฐนันทน์  หงส์ธารารักษ์  2 วัน  
64 โชคชัย โล่รัตนกุล 2 วัน  
65 อธิวัฒน์ กองโสภา 2 วัน  
66 กานต์สินีย์ ภัทรพูนสิน 2 วัน  
67 ณัฐพร เลิศสูงเนิน 2 วัน  
68 จิรัตถา ชาลีเขียว 2 วัน  
69 เอกศิษฐ์ จิระนิธิโรจน์ 2 วัน  
70 ธรรมวิชญ์ จิระนิธิโรจน์ 2 วัน  
71 ภัทรพร จันทร์แสงวัฒนา 2 วัน  
72 กมลลักษณ์ จันทร์แสงวัฒนา 2 วัน  
73 นางสาวปวีณา ยะวงศา 2 วัน  
74 นางสาวทศยวรรณ ทาทอง 2 วัน  
75 นางสาวอริยาภรณ์  สอนวิจารณ์ 1 วัน (ภาคปฏิบัติ)  
76 สุธิษา เละเซ็น 2 วัน  ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(22/7/59)   
77 รศ.ดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 2 วัน  
78 เจิ่นนะเฟ่อ ศรีประเสริฐ 2 วัน  ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(22/7/59)   
79 เจฟฟรี ศรีประเสริฐ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(22/7/59)   
80 กรรณิการ์ (Central Lab Thai) 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(23/7/59)  
81 วนิสา (Central Lab Thai) 2 วัน  ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(23/7/59)  
82 ปรานอม จันทร์ใหม่ 2 วัน  
83 เนารัตน์ เอื้ออารักษ์พงศ์ 2 วัน  
84 ศิริพงษ์ วรอภิญญาภรณ์ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59)  
85 ภมร เมืองทองแก้ว 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59)  
86 ประพจน์ เทียบคำ 2 วัน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59)  
1 พัชรินทร์ บุญมาวัตร์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
2 นาย สมชาย  ภาณุวัฒน์สุข 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
พนัญญา สมวงษ์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
4 วิศรุต สุวรรณา 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
นายเกรียงไกร โมสาลียานนท์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
กนกวรรณ  รมยานนท์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
นางสาวรัตนวรรณ จันทร์ศศิธร 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
8 นางสาวศจี รักษาเจริญ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
9 นางกฤษณา  สุดทะสาร 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
10 จุฑารัตน์ จันทบูรณ์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
 11 เรืองนันท์ มหาสมบัติ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
12 กาญจนา บุตรจอมชัย 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
13 วิระเชษฐ์ สุทธิวิเศษ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
14 ชิษณุชา  สร้างนา 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
15 นายทศพล  ทับอาษา 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
16 สุวิทย์ สมศรี 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
17  ภัทรวรรณ พันสด 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
18  ศุภาภรณ์ อึ๊งศรีวงษ์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
19  วรณัฏฐา ทองดอนพุ่ม 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
20 นวรจน์ รุ่งสุวรรณ์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
21 มาตรการ กังน้อย 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
22 ภาณุรักษ์ ศรีศักดาราษฎร์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
23 นายเชาวเลิศ ธีรอำพน 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
24 นางสาวปิยวรรณ  สร้อยจิตร 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
25 นางสาวณัฐพร   เวหานาวิน 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
26 กัญญกาญจน์ พูนศิริ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
27 ณัฐพล บุญพระช่วย 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
28 สมพงษ์  ศรีสโมสร 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
29 Mr. Wirote Isariyasareekul 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
30 Ms. Thitirat  Yeedaung  1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
31 Ms. Dolnaphas Saekhoo 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
32 Mr. Watcharachai Phurithewest 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
33 นส.กนกรัตน์  อินจันทึก 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
34 นส.วรรยา พุทธิรัตน์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
35 เอกพล ภูวนารถนฤบาล 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
36 นางสาวกนกวรรณ ช่างน้อย 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
37 นายวิครามสิงห์ ชินดิ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
38 นางสาวพิมพ์ชนก ชำนาญ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
39 นางสาวธัญยธรณ์  วิชัยบวรวัฒน์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
40 นางสาวปราณี จั่นเพชร 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
41 นายฉัตรอภิชัย  เอื้อเอนกกุลชัย 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
42 นางสาวอมร บัวคง 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
43 สุนิภา  เดชพิทยานันท์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
44 ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
45 นางสาวสุพรรณิการ์ ปักเคธาติ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
46 อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
47 ปราณ มณีนิล 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
48 วัชรี สุขวิวัฒน์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
49 ผกามาศ วงค์เตย์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
50 ผศ.ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย  1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
51  นางสาวรัตติกาน  เกิดผล   1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
52 นายนฤพนธ์  น้อยประสาน 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
53 นายพงศ์พล  จันทา 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
54 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
55 ชาลี เศรษฐพัฒนชัย 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
56 อาธาร เทพเกษตรกุล 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
57 วราภรณ์ บุญทรัพย์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
58 เสาวภา จันท์เทศ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
59 อิสราภรณ์ จินะโกฏิ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
60 กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล พร้อมผู้ติดตาม 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
61 เอกสิทธิ์ สนิทอาภาณ์เลิศ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
62 คนิจฐา บุญเฟื่อง 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
63 ยงยุทธ พลับจะโปะ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
64 นายวุฒิชัย  พูลลาภวิวัฒน์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
65 ผศ. ดร. ณัชนัญ ลีพิพัฒไพบูลย์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
66 นายนเรศ ศรีวิชัย 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
67 สมศักดิ์ เอกพิจิจพิทยา 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
68 โสพรรณ มานะธัญญา 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
69 จารีต ธรรมนิตพิกิจ  1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
70 ยิ่งขวัญ อินทรพาณิชย์ 1 วัน (ภาคบรรยาย) ฟรีค่าลงทะเบียน
71  อาจารย์ รังศินี 1 วัน (ภาคบรรยาย)  ฟรีค่าลงทะเบียน 
72  ธีรนุช โอภาชาติ 1 วัน (ภาคบรรยาย)   ฟรีค่าลงทะเบียน
73 ศศิประภา สินสุข 1 วัน (ภาคบรรยาย)   ฟรีค่าลงทะเบียน
74 รุ่งทิพย์ แดนรักษ์ 1 วัน (ภาคบรรยาย)   ฟรีค่าลงทะเบียน
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความงานวิจัย

งานบริการของเรา

GENOME ANALYSIS SERVICES

Whole Genome Sequencing  | Bioinformatics | Transcriptome Sequencing  

 

บริการตรวจความหอม (2ap)

ข้าวหอมมะลิ และ พืช อื่น ๆ  

บริการตรวจความบริสุทธิ์สายพันธุ์ข้าว

Dna Profiling Laboratory & DNATEC Lab 

 

 
บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS  SERVICES

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES


 GENOME ANALYSIS SERVICES Whole Genome sequencing ServiceData output 4 Gb starting at 3,000 THB / 5,000 THB (illumina)  Transcriptome sequencing ServiceData output 8 Gb…

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes